ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดินดำ ตำบลดินดำ ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหว้าทอง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุงธนสาร ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุงเซิน ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสงเปือย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเรือ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหว้า ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งชมพู ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดขอนแก่น ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง 560 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยท่าลาด ซ.ขก. 3023 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยบ้านกุดดุก ซ.ขก. 2133 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยดินดำ ซ.ขก. 4036 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยบ้านหว้าทอง ซ.ขก. 3023 ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยตำบลเขาน้อย ซ.อบต. ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.2038 ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยตำบลบ้านเรือ ซ.ขก. 4021 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยเมืองเก่าพัฒนา ซ.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยบ้านหนองกุงธนสาร ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยตำบลหนองกุงเซิน ซ.โยธาธิการ ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยบ้านโคกไร่ ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีอนามัยชุมแสง ซ.ขก. 2045 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
โรงพยาบาลภูเวียง ซ.2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง