ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้ำใส ถ.บ้านแคนใต้ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างแป้น ถ.บ้านสร้างแป้น ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า ถ.บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโน ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินตั้ง ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวหนอง ถ.บ้านหัวหนอง ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูเหล็ก ถ.บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าปอ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านลาน ถ.บ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านไผ่ ถ.บ้านธาตุ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำแคนเหนือ 37 ถ.บ้านหนองคูณ หมู่3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในเมือง 154 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเพีย ถ.บ้านไผ่-ชนบท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์สุขภาพชุมชนประเสริฐแก้วอุทิศ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ 246 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านละว้า ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านธาตุ ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านหนองแวงไร่ ซ.2228 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านเกิ้ง ถ.,บ้านเกิ้ง 19, ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านเมืองเพีย ซ.229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยหินตั้ง ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยตำบลหัวหนอง ซ.AH12 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยสร้างแป้น ซ.ขก. 2152 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยตำบลบ้านลาน ซ.อบจ. ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยบ้านหนองคูณ ซ.ขก. 3081 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีอนามัยตำบลป่าปอ ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลบ้านไผ่ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง