ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแดง ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำบง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าใหญ่ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะเดื่อ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทมป่าข่า ต.ทมนางาม ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะอาด ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวเงิน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำพอง ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายมูล ถ.ชลประทาน ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดพังทุย ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยทมป่าข่า ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านโคกใหญ่ ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านคำบง ซ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านนาศรี ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สถานีอนามัยบ้านนาเรียง ซ.รพช. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านกุดพังทุย ซ.ขก. 2053 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านเพี้ยฟาน ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยน้ำพอง ซ.อุปราช ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สถานีอนามัยตำบลกุดน้ำใส ซ.AH12 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ซ.ขก. 4007 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านคำแก่นคูณ ซ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สถานีอนามัยทรายมูล ถ.ชลประทาน ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านม่วงหวาน ซ.ขก. 1006 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สถานีอนามัยบ้านบัวใหญ่ ซ.ขก. 4007 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยท่ากระเสริม ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ซ.ขก. 3199 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านท่ามะเดื่อ ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีอนามัยบ้านขาม ซ.ขก. 4007 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลน้ำพอง ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง