ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหูกวาง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาลา ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสาวเอ้ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกม่วง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเสาเล้า ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเขียด ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหินลาด ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเพียง ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขัวเรียง ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยสอ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนอุดม ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนหัน ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะเน ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข 82 ถ.มะลิวัวรรณ หมู่8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมงคล ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลชุมแพ 82 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ถ.มะลิวรรณ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านวังยาว ซ.โยธาธิการ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สถานีอนามัยนาหนองทุ่ม ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สถานีอนามัยตำบลหนองเขียด ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สถานีอนามัยบ้านหนองม่วง ซ.ขก. 3026 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สถานีอนามัยบ้านนาดี ซ.228 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองเสาเล้า ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านแสนสุข ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
สถานีอนามัยบ้านวังหูกวาง ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ใต้ ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านโคกม่วง ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองคะเน ซ.ประชาอุทิศ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านมาลา ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยบ้านไผ่กุดหิน ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีอนามัยโนนสาวเอ้ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลอำเภอชุมแพ ซ.228 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง