ค้นพบจำนวน 63 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.โพธิ์ชัย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
ศูนย์ประสานงานและรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
สำนักงานบริการวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146-2109 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183-2039 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039-2152 ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039-2152 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109-2 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133-2038 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2107-2 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201-2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201-12 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-201 ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-230 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-2187 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-2038 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-2062 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183-209 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-230 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209-230 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230-2131 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062-2131 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230-2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-2228 จ.ขอนแก่น 40110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062-229 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2284-229 จ.ขอนแก่น 40160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229-2199 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
แยกบ้านไผ่ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-2301 ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23-2228 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297-2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199-2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199-2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233-2065 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199-2240 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233-2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-2065 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199-2065 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246-2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301-207 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
สถานีขนส่งอำเภอชุมแพ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีขนส่งอำเภอบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีรถไฟเขาสวนกวาง ถ.ศรีบูรพา ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
สถานีรถไฟห้วยเสียว ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีรถไฟน้ำพอง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สถานีรถไฟโนนพยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
สถานีรถไฟห้วยไห ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีรถไฟสำราญ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีรถไฟขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีรถไฟกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานีรถไฟท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีรถไฟหนองเม็ก จ.ขอนแก่น 40110
สถานีรถไฟบ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
สถานีรถไฟบ้านไผ่ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สถานีรถไฟบ้านหัน จ.ขอนแก่น 40110
สถานีรถไฟโจดหนองแก ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีรถไฟเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สถานีรถไฟหนองมะเขือ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง