ค้นพบจำนวน 120 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดบางลึก ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านท่านางหอม ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านใต้ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดดอน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดศีรษะคีรี ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านแม่ทอม ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านนารังนก ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านหาร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนปอเนาะเกาะหมี ถ.บ้านเก่า ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านเกาะหมี ซ.กาญจนราเมศวร์ 6 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ถ.กาญจนราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดคลองแห ถ.คลองแห-คูเตา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดท่าแซ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านคลองเปล ซ.กาญจนวนิช 4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนศิลปะนาฏศิลป์หาดใหญ่ ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดพรุเตาะ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนสวัสดิ์บวร ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านท่าไทร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช ซ.กาญจนวนิช 12/1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 14 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดเขากลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนสมัยศึกษา ถ.ร่วมพัฒนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลมณีสุข ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนชาตรีวิทยา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา ซ.เพชรเกษม 14 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทศบาล 3 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ถ.รณภูมิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลพัฒโน ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนปัจจันต์เจริญวิทย์ ซ.กาญจนวนิช 15 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลเลิศอนุสรณ์ ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ซ.เพชรเกษม 11 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ ซ.บ้านกลางนา 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.รินทร 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบุนนาคพณิชยการ ซ.จิระนคร 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนดรุณศึกษา ซ.ราษฎร์ยินดี 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านบางแฟบ ถ.บางแฟบพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนเพชรสยามพาณิชยการ ซ.เพชรสยาม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนผดุงศาสตร์วิทยา ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร ซ.โชคสมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนกิติวิทย์ ถ.ทิพรัตน์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ ซ.ปานอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา ถ.ประชาธิปปัตย์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาย (วรรณกาลราษฎร์อุทิศ) ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณวงศ์ ซ.ประชาธิปัตย์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนแสงทอง ถ.ชลธารา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอุดมศึกษาพาณิชยการ ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนพลวิทยา ซ.ราษฎร์อุทิศ 17/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนศรีนครหาดใหญ่ ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทศบาล 5 ถ.บ้านบางนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนอนุบาลอรัญดร ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พาณิชยการ ซ.เพชรเกษม 26 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเทศบาล 2 ซ.ราษฎร์อุทิศ 11 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนพัฒนาศึกษา ซ.ราษฎร์อุทิศ 10 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนพออมวิทยา (ร้าง) ถ.พยอมอนุสรณ์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ซอย 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวรพัฒน์ ซ.วชิรอนันต์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนเจริญศึกษา ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจนานาชาติ ซ.เพชรเกษม 38 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนเทศบาล 4 ซ.คลองเรียน 2 2/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนแจ้งบริหารธุรกิจ ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ซ.จันทคาร 4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนสันติวิทยา ซ.เพชรเกษม 51 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ ซ.เพชรเกษม 41 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนบ้านฉลุง ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเยาวชน ซ.ศิริโชติอุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนแสงอรุณวิทยา ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง ซ.เพชรเกษม 27 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนเตรียมอนุบาลกิติยา ถ.ทวีรัตน์บำรุง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนอนุบาลทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดหูแร่ ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านคลองหวะ ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านบึงพิชัย (อุทิศจิตโต) ถ.สนามบิน-บ้านกลาง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนวัดม่วงค่อม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนบ้านนาแสน ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนกิตติวิทย์ (บ้านพรุ) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โรงเรียนพัฒนาการศึกษา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนบ้านหินผุด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง