ค้นพบจำนวน 53 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านคำน้อย ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโนนคูณประชาสรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านคำปากดาว ซ.อบจ. ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านคำแคน ซ.ขก. 3115 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโนนตุ่นศึกษา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนคำแคนวิทยาคม ซ.ขก. 3115 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านคำโซ่ ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหัวนา ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านไส้ไก่ ซ.2062 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ซ.ขก. 3115 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ซ.ขก. 4008 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโนนคุต ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.ขก. 3010 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ซ.ขก. 4008 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองบัวเย็น ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านห้วยฮวก ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองไห ซ.ขก. 1039 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองต่อโคกหนองโจด ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านนางาม ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านนาข่า ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนไตรมิตรศึกษา ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน(ราษฎร์สงเคราะห์) ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านมูลตุ่น ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านบัว ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหัน(สลากกินแบ่ง 5) ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า ซ.2284 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนอนุบาลมัญจาวิทยา ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านเขวา ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนมัญจาศึกษา ซ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ซ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง