ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านวังหิน ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหลักด่าน ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ซ.2301 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านสำโรง ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านปอแดง ซ.ขก. 4042 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองกาว ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า ซ.ขก. 1018 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านคึมชาด ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านศุภชัย ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ซ.ขก. 3024 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน ซ.ขก. 3020 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหินแร่ ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านกุดหว้า ซ.รพช. ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านดอนชาด ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก ซ.207 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง ซ.ขก. 3025 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านวังคูณ ซ.207 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม ซ.ขก. 3025 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนอมตวิทยา ซ.ประชานิยม ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ถ.,ไทยเจริญ 4, ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.207 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ซ.รพช. ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านสำราญ ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน ซ.รพช. ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนจตุคามวิทยา ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านเปาะ ซ.โยธาธิการ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนตะกั่วป่า ซ.โยธาธิการ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ซ.207 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโนนกราด ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองคูบัว ซ.โยธาธิการ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านดงเค็ง ซ.ขก. 2032 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง ซ.013 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง