ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ.ขก. 1062 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.,วัดป่าวิเวกธรรม, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถ.,กลางเมือง 4, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลภัทรพร ถ.,อดุลยาราม 1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลวรานุช ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลหนองแวง ซ.ศิริพร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น ถ.,มิตรภาพ 24, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนศรีนาวินวิทยา ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 15 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 12 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ถ.,ศรีมารัตน์ 5, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเด็กอนุบาลเพชรรัตน์ ถ.,มะลิวัลย์ 2, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนสนามบิน ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนพงษ์ภิญโญเทคโนโลยี ถ.,มะลิวัลย์ 3, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ถ.,มะลิวัลย์ 5, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลดวงดาว ถ.,ประชาสโมสร 13, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลพระกิตติคุณ ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ถ. 5 พฤศจิกา ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ถ.,ประชาสโมสร 31, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ถ.,ศรีจันทร์ 4, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลปิยวดี ถ.,วัดป่าวิเวกธรรม, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนพัฒนาเด็ก ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนกัลยาณวัตร ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนพาณิชยการขอนแก่น ถ.,ศรีจันทร์ 17, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์ ถ.,วุฒาราม 1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย ถ.,ชาตะผดุง 17, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ถ.รื่นจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ถ.วุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ถ.,ชาตะผดุง 2/2, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลสวนสน ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ถ.,เหล่านาดี 2/1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร ถ.,วุฒาราม 12/1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง