ค้นพบจำนวน 196 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ.ขก. 1062 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ซ.230 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ซ.2062 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.,วัดป่าวิเวกธรรม, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถ.,กลางเมือง 4, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ซ.AH12 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ซ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง ซ.ขก. 02306 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่ม ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโนนลาน ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านไก่นา ซ.AH12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองปอ ซ.ขก. 3065 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนโนนรังวิทยาคาร ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม ซ.AH12 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองปิง ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านนาเพียง ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปลี้ย ซ.ขก. 2009 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกท่า ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโนนแต้ ซ.ขก. 2009 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโนนเรือง ซ.ขก. 3065 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษา ซ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา(สาขาบ้านเต๋งนอ) ซ.230 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านเต๋งนอ ซ.230 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านงิ้ว ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านสาวะถี ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโนนกู่ ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองกอย ซ.ขก. 2114 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองกุ้งวิทยาคาร ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านศิลา ซ.230 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกล่าม ซ.ขก. 2009 ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ซ.2183 ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.ขก. 3065 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง ซ.ขก. 3065 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกแปะ ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนกัลยานีวิทยา ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองหิน ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านยางหย่อง ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดง ซ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านโกทาเภสัชวิณิชวิทยาคาร ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น ซ.รพช. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านป่าชาด(คุรุประชาบำรุง) ซ.230 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ซ.รพช. ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลเบญจพร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ซ.ขก. 2009 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขามแก่นนคร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลเรือนแก้ว ซ.ขก. 1027 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านเลิง ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนสีหราชเดโชไชย ซ.สีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านม่วง ซ.ขก. 2009 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลภัทรพร ถ.,อดุลยาราม 1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลวรานุช ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลราตรี ซ.อนุบาลราตรี ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ซ.ราษฎร์คนึง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านดอนยาง ซ.ราษฎร์คนึง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต ซ.2183 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ ซ.เสรี ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลหนองแวง ซ.ศิริพร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลสวนทอง ซ.ราษฎร์คนึง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น ถ.,มิตรภาพ 24, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านกุดนางทุย ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจและธุรกิจอาชีวะ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ซ.ราษฎร์คนึง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยีพาณิชยการ ซ.ราษฎร์คนึง 5 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนศรีนาวินวิทยา ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 15 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ซ.230 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ ซ.สีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 12 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง