ค้นพบจำนวน 83 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองปัตตานี 71 ถ.กะลาพอ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี (ป่าไม้เขตปัตตานีเดิม) ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
แขวงการทางปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
ที่ว่าการอำเภอหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ที่ว่าการอำเภอยะรัง ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
ที่ว่าการอำเภอมายอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
ที่ว่าการอำเภอสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
สำนักงานบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมายอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
สำนักงานเทศบาลตำบลตะลุบัน ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไม้แก่น ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
สถานีบริการวิชาการชุมชนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
เรือนจำจังหวัดปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ศาลจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานธนารักษ์จังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
หอการค้าจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดปัตตานี ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีตำรวจน้ำแผนก 2 กองกำกับการ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีตำรวจน้ำแผนก 2 กองกำกับการ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหริ่ง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองจิก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะรัง ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
สถานีตำรวจทางหลวง 5 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอมายอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างไห้ ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาน ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
สถานีตำรวจภูธรตำบลตะโหนด ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอไม้แก่น ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งยางแดง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง