ค้นพบจำนวน 168 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
กองกำกับการอำนวยการตำรวจภูธรภาคที่ 7 ถ.จันทรเขต ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดหัวรอ ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดสภต. พระขาว ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดแยกศรีเทพา ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
องค์การคุรุสภา ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำผาเวียง ซ.321 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดสุโขทัย ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ถ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ถ.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย ซ.ธรรมสพน์ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบถส์ ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ถ.,เทศา 13, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย ซ.บรมราชชนนี ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ซ.ธรรมสพน์ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองแค ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ถ.ทวาราวดี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวิหารแดง ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุทัยธานี ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนนทบุรี ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมวกเหล็ก ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพธิ์ทอง ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานกรมสรรพสามิตภาคที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สถานีสื่อสารจังหวัดชัยนาท ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ถ.,พุทธมณฑล 7, ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ซ.พุทธมณฑลสาย ก ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ถ.,ชุมชนเทศบาล 1 4, ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ศูนย์สายตรวจสถานีภูธรอำเภอสวรรคโลก ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกหมายเลข 42123 ซ.กาเพชร ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ ซ.ดาวทอง 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมที่ 2 ซ.ธรรมสพน์ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทสุพรรณบุรี ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ซ.ประชาอุทิศ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสายตรวจ-สายสืบ-สื่อสาร ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดินประจำตำบล ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยตม ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซ.เพชรเกษม 15 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศาลากลางจังหวัดนครปฐมหลังเก่า ซ.3351 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ศาลแรงงานภาค 1 ซ.346 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ศาลปกครองพิษณุโลก ถ.,ราชวิถี 23, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เรือนจำกลางลพบุรี ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เรือนจำกลางพิษณุโลก ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ทำการแพทย์เขตแก่งคอย ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ทำการพนักงานสถานที่แก่งคอย ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ซ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ถ.,ราชวิถี 15, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ซ.ลาดปลาเค้า 2 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.ราชวิถี 19 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง ซ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช ซ.สามพราน 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง ซ.ธรรมสพน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ ซ.เทอดดำริห์ 9 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซ.ธรรมสพน์ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองอ่างทอง ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ ถ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีสาขาแก่งคอย ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีสาขาบางใหญ่ ถ.,เทศา 10, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอผักไห่ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ซ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานลูกเสือชาวบ้านอำเภอหล่มสัก ซ.สุขาภิบาล 10 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครปฐม ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ถ.,เทศา 6, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง