ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
หน่วยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต 2 ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 315 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
จุดสกัดวัดเกาะ ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานคลังเขต 1 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน ถ.,บรมไตรโลกนารถ 7, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าโมก ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคกลางสุพรรณบุรี ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจราจร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสลกบาตร ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดพิษณุโลก ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดอ่างทอง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.ประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดหล่มสัก ถ.พิชัยสงคราม ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ถ.พิชัยสงคราม ซอย 19 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ที่ทำการหมวดผลิตศิลาบ้านหมี่ ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กรมทรัพยากรธรณี ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดนครปฐม ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ถ.พญาเสือ ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ถ., 2, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใต้ ถ.บรมไตรโลกนาถ ซอย 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ที่ว่าการอำเภอบ้านนา ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง