ค้นพบจำนวน 148 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองสุโขทัย 360 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
เทศบาลเมืองสวรรคโลก (วัดกลาง) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
หน่วยบริการจราจรอำเภอตะพานหิน ถ.พระแม่ย่า ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แขวงการทางพระนครศรีอยุธยา ซ.Singhawat ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
จุดสกัดบางปลา ซ.1195 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
จุดบริการงานจราจรสภอ. เมืองสระบุรี ซ.สท. 3002 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
หน่วยสอบสวนหนองตาโล ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
หน่วยสอบสวนตำรวจทางหลวงรังสิต ซ.หน้าเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
หน่วยจัดเก็บที่ 4 ซ.101 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 25 เพชรบูรณ์ ซ.101 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุทัยธานี ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ซ.AH16 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
สำนักงานโครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ.เทศบาล 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 ซ.หน้าเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง ซ.AH16 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแสวงหา ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบรรพตพิสัย ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครหลวง ซ.เทศบาล 16 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
สถานีพัฒนาที่ดินเขต ซ.1048 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซ.1308 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอเมืองชัยนาท ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ซ.พิชัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสมุทรสงคราม ซ.101 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรและสายตรวจอำเภอตากฟ้า ซ.เทศบาล 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 4 ซ.Singhawat ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรสภอ. เมืองพิษณุโลก (ศูนย์นางพญา) ซ.101 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อทั่วไปเขต 8 จังหวัดนครสวรรค์ ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
ศูนย์คริสตจักรใจสมานบางปู ซ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดชัยนาท ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซ.1048 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.1319 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วิทยาการจังหวัดลพบุรี ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 ซ.วิเชียรศรี อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ที่ทำการสารวัตรบำรุงทางรถไฟจังหวัดลพบุรี ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ที่ทำการตำรวจวิทยาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.คลองตาเพชร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ที่ทำการด่านป่าไม้ปากน้ำโพ ซ.หน้าเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ด่านป่าไม้นครชัยศรี ซ.1177 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.101 อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
กรมควบคุมมลพิษ ซ.1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานหน่วยสัตว์ทดลอง ถ.ศรีจุฬาลักษณ์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานหน่วยบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ.หน้าเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแซง ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม ซ.101 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพุทธบาท ซ.101 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน ซ.AH16 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม ซ.เทศบาล 2 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองสระบุรี ซ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
สำนักงานสหกรณ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 ซ.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ซ.ราษฎร์อุทิศ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สำนักงานศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซ.101 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
สำนักงานพาณิชย์อำเภอสวรรคโลก ซ.1113 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ซ.AH16 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระบุรี ถ.พระแม่ย่า ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน ซ.101 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานประมงอำเภอชัยบาดาล ซ.หน้าเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ซ.AH16 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.Singhawat ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา ซ.101 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สำนักงานเทศบาลเมืองหันคา ถ.,เกษมวิลล่า 1, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเทศบาลตำบลอมฤต ถ.วิเชียร์จำนงค์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ซ.หน้าเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง