ค้นพบจำนวน 166 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลหนองแค ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
เทศบาลตำบลแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เทศบาลเมืองสระบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ตำรวจท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
จุดสกัดแยกศรีด่านสำโรง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
จุดสกัดแยกวัดคลองเม่า ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
จุดตรวจศาลสมเด็จฯ ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
จุดตรวจทางแยกบ้านลาด ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกพงษ์เพชร ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถาบันธัญญารักษ์ ซ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ซ.เทศบาล 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานทางหลวงชนบทสระบุรี ถ.เทศบาล 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ซ.2089 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สำนักงานทนายความจังหวัดสิงห์บุรี ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุพรรบุรี ซ.3022 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 ซ.3267 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 ซ.พะภายัพ 3 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ซ.อดิเรกสาร 2 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ซ.2089 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง ซ.เรียบสันติสุข 1 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอองครักษ์ ซ.2089 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดงเจริญ ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สำนักงานการเกษตรอำเภอกงไกรลาศ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถาบันสุวรรณวาจกกสกิจ ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 25 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนศิรินธร ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีใบยาท่าพล ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีโทรคมนาคม ซ.2243 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง ถ.มิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3022 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง (กลุ่มทอผ้าไพจิตต์) ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ศูนย์ประสานงานชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.ตลาด ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถ.สุดบรรทัด ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 พิษณุโลก ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 พิษณุโลก ซ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ศูนย์การค้าไชโย ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
ศาสนาจักรพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ศาลาธรรมบ้านหัวนา (ศริสตจักรสืบสัมพันธ์วงศ์) ซ.ปลายคู ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซ.21 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
ศาลากลางจังหวัดพิจิตรหลังเก่า ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
เรือนจำชั่วคราววังตะกู ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 13 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ที่ทำการสารวัตรงานซ่อมสร้างสะพาน 1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ที่ทำการชุดปฏิบัติการสายสืบฉลามดำ ซ.พหลโยธิน 11 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ด่านป่าไม้มหาชัย ซ.พระยายัพ 11 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 1 ซ.เรียบสันติสุข ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เขตโทรศัพท์ภาคกลางที่ 4 จังหวัดสระบุรี ซ.โคกสุพัฒน์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซ.พะภาโย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
การประปาส่วนภูมิภาค ซ.พระยายัพ 11 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
กรมควบคุมโรค ซ.โคกสุพัฒน์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สำนักงานเหล่ากาชาดสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสระบุรี ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 13 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วง ซ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ซ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร ซ.ปลายคู ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซ.อดิเรกสาร 2 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซ.ประชาราษฎร์ 1 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด ซ.ตลาด ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก ถ.เทศบาล 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง ซ.ปลายคู ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซ.3267 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
สำนักงานสหกรณ์อำเภอดอนตูม ซ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอชัยบาดาล ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ซ.3041 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ซ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสรรพากรภาค 4 ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2 ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 15 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก ซ.ระพีพัฒน์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1 ซ.พิชัยณรงค์สงคราม 27/2 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ซ.AH1 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครนายก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ซ.สหฟาร์มดี ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ซ.พหลโยธิน 7 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง