ค้นพบจำนวน 74 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย หมู่1 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม หมู่1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงตา ตำบลบือมัง หมู่5 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง หมู่1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาลอ ตำบลบาลอ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ หมู่3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง หมู่2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา หมู่2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะ หมู่5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ หมู่1 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ หมู่5 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ หมู่3 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ถ.ปรีชาวิถี หมู่1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนคุรุปประชาสรรค์ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านจำปูน ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนวัดนิโครธาวาส ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 94230
โรงเรียนบ้านกาเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนแสงจริยธรรม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านปาดาฮัน ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านพอแม็ง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านสะโต ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านเกียรติ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านกาดือแป ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนอนุบาลศรีรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบาโงย ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบือยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนรามันศิริวิทย์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านบือเล็ง ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านปูลัย ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านกาลูปัง ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านนาเตย ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านตะโละ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านปงตา ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านมาแฮ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนบ้านกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงเรียนธารแร่ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
วัดวชิรปราการ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีอนามัยตะโละหะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
น้ำตกตะวันรัศมี (น้ำตกบูเก๊ะปิโล) ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงพยาบาลรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071-4082 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4060-4066 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4092-4066 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071-4063 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066-4067 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีรถไฟบ้านไม้แก่น ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีรถไฟบ้านปายอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานีรถไฟรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
น้ำตกบูเก๊ะปิโล (น้ำตกตะวันรัศมี) ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
วัดสุนทรประชาราม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 073-295116
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง