ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาฝาย ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขาม ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสะอาด ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนคอม ถ.โนนคอม-นาน้ำซำ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลภูผาม่าน 39 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน 39 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดนิรัญดอยอาถรรพ์ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดห้วยซ้อ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดป่าสันติวนาราม ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดผาถ้ำน้ำ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดเวฬุวัน ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดเขาสามยอดถ้ำพระอรหันต์ ซ.ขก. 2156 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดเขาสามยอด ซ.ขก. 2156 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดถ้ำทองแถม ซ.ขก. 2156 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดป่าเจริญผล ซ.รพช. ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดซำภูทอง ถ.มหาดไทย ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดป่าสัจจะธรรม ซ.รพช. ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดศรีซำภูทอง ซ.ขก. 2156 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดวังทองสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดศรีสว่าง ซ.ขก. 2156 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดป่ามะนาวศรีเจริญธรรมวิเวก ซ.ขก. 2156 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดศิลาดาษ ซ.ขก. 2156 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดป่าภูเขาหลงธรรมมาราม ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดสว่างยางคำ ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดพระสีวลีศรัทธาธรรม ซ.ขก. 3031 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดภูหัวช้าง ซ.AH16 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ขก. 3031 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดภูเขาวง ซ.AH16 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดท่ากระบือ ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดบัวสีมา ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดทุ่งสว่าง ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดเฉลียงทอง ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดป่าสว่างอารมณ์ ซ.12 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดทุ่งลุยลาย ซ.12 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.12 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
วัดถ้ำประกายเพชร ซ.12 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านซำภูทอง ถ.มหาดไทย ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านวังสวาบ ซ.รพช. ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนนาฝายวิทยา ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนนาน้ำซำ ซ.โยธาธิการ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนภูผาม่าน ถ.ท่ากระบือ-นาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนอนุบาลโชคนวกุล(ภูผาม่าน) ถ.ท่ากระบือ-นาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ซ.ขก. 3031 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา ซ.AH16 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านเขาวง ซ.AH16 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย-ท่าขาม ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมณ์ ซ.2361 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านโนนคอม ถ.โนนคอม-นาน้ำซำ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ. อุปถัมภ์) ซ.12 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยโนนสะอาด ซ.ขก. 2156 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยนาฝาย ซ.รพช. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยท่าขาม ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีอนามัยโนนคอม ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
หน่วยผสมเทียมอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ถ้ำภูตาหลอ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ถ้ำพระ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
น้ำตกตาดโตน ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
น้ำตกตาดทิพย์ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
พระธาตุยาคู ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ทุ่งกะละมัง ถ.ท่ากระบือ-นาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ถ้ำค้างคาว ถ.ท่ากระบือ-นาน้ำซำ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
โรงพยาบาลภูผาม่าน ซ.2361 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
ถ้ำภูตาหลอ หมู่1 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 043210100
0857883561
ถ้ำค้างคาว (บ้านภูผาม่าน) ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 043210163
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง