ค้นพบจำนวน 158 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนพยอม ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนางาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองก้านเหลือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสัมพันธ์ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแปน ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำแคน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดแก้วพวงมาลัย ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดคำมูลบ้านคำแคนใต้ ซ.ขก. 3115 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่ากุงพัฒนาราม ซ.โยธาธิการ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดศรีสิทธิ์ ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดศรีสุมังค์ ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโนนสว่าง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดดินแดง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดอัมพวันบ้านหัวนาเหนือ ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดทุ่งสว่างบ้านห้วยไส้ไก่ ซ.2062 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโนนสะอาด ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสำราญชัย ซ.ขก. 3115 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดฉิมพลี ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสว่างบ้านดงเค็ง ซ.ขก. 4008 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าวิเวกธรรม ซ.ขก. 3115 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดตลาดคลอง ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดคงคารามบ้านโนนคุต ซ.2062 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดชมภูคำ ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดหนองไฮ ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดอรัญญิกบ้านโนนสวาง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดศรีสิทธิ์ ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสะอาดบ้านหนองไฮ ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสิงห์ทองบ้านหนองบัวเย็น ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสระเกษ ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดศิลาธรรมิการามบ้านแจ้ง ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าศรีนวลวนาราม ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าโคกสว่าง ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสะอาดหนองไห ซ.ขก. 1039 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดศรีนวล ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโนนแดง ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าวังทองวนาราม ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสะอาดบ้านเหล่าใหญ่ ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าบ้านโพนเพ็ก ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าศรีบุญเรือง ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสระบัว ซ.รพช. ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกหนองโจด ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสมบูรณ์บ้านหนองต่อ ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดปทุมวัน ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าโนนญาครูวราราม ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดอรุณเรืองวนาราม ซ.ขก. 4008 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์ทอง ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดขนุนโพธิ์ ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดบ่อแก้วบ้านนาจาน ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์ชัย ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าศิริมงคล(บ้านกอก) ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่ามุจรินย์ ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดศรีสุมังค์ ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าสันติธรรม ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดไทรทองบ้านดอนพันชาด ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสถาพรบ้านหนองหัวช้าง ซ.ขก. 4008 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าบ้านโนนพยอม ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสระเกษ ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าอรัญญวิเวก ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดทุ่งสว่าง ซ.2062 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดสระทอง ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่าพัฒนาคีรี ซ.2284 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์กลาง ซ.หรุบชาติ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์ทอง ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดโพธิ์หอม ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดป่ามัญจาคีรี ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดอัมพวัน ซ.229 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดบึงเพ็ญ ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
วัดศิลาประชาวาส ซ.ขก. 3010 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านคำน้อย ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโนนคูณประชาสรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านคำปากดาว ซ.อบจ. ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านคำแคน ซ.ขก. 3115 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโนนตุ่นศึกษา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนคำแคนวิทยาคม ซ.ขก. 3115 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านคำโซ่ ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง ซ.ขก. 2013 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหัวนา ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านไส้ไก่ ซ.2062 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ซ.ขก. 3115 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ซ.ขก. 4008 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านโนนคุต ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.ขก. 3010 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ ซ.รพช. ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ซ.ขก. 4008 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนหนองบัวเย็น ซ.ขก. 3010 ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนบ้านห้วยฮวก ซ.รพช. ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ซ.ขก. 2013 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง