ค้นพบจำนวน 152 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสระ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหันโจด ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไผ่ล้อม ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนดู่ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนดั่ง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงเค็ง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคึมชาด ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนธาตุ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงพยาบาลหนองสองห้อง 803 หมู่16 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดโนนทอง ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดด่านชัย ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสังวาส ซ.2301 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดทรงศร ซ.2301 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดหนองนาดี ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าบ้านเก่าค้อ ซ.โยธาธิการ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดคลองสินธุ์ ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดคลองบุรี ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดราษฎร์ดำเนิน ซ.โยธาธิการ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสกุณาวาส ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศรีสะอาด ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดนิรันดร ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดโพธิ์ชัย ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสันติธรรมมาราม ซ.โยธาธิการ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดจำปาประชาสามัคคี ซ.ขก. 4042 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศรีมงคล ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดประชาสามัคคี ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดเทพนิมิตรบ้านหนองแวง-ชุมพล ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดอรัญญาวาส ซ.ขก. 1018 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดปทุมทอง ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดท่าชมภู ซ.ขก. 1018 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศิริพัฒนาธรรมมาวาส ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดนาราธิวาส ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดรามศิริวาส ซ.2301 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดไพศาลศิลป์ ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดจันทนิมิตร ซ.ขก. 3024 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสำราญราษฎร์ ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดอุทยาวาส ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดโนนสะอาด ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศรีโพธิ์ทอง ซ.ขก. 3020 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดถิรธรรมบ้านโนนตาเถร ซ.ขก. 1018 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าโพธิ์วิโรจน์ ซ.ขก. 3024 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสีชมพูวนาราม ซ.รพช. ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดไทยนิยม ซ.ขก. 3024 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าคัมภีรพงษ์ ซ.รพช. ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศรีสมบูรณ์ ซ.207 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดพัฒนาราม ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสุทธารมณ์ ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสระบัวแก้ว ซ.โยธาธิการ ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดเกาะแก้ว ซ.ขก. 3025 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสุวรรณเทพาราม ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดนิเวศน์วิทยาราม ถ.,ไทยเจริญ 4, ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศรีธาราม ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดรัตนนิมิตร ถ.ประชานิมิตร ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดเกาะสะอาด ถ.ประชาสุขใจ ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าบ้านหนองบัวแดง ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสำราญจิต ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดบ้านโนนคาล ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสระแคน ซ.รพช. ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดกลางสระขาม ซ.ขก. 3032 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดเสลบูรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดอัมพวัน ซ.รพช. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดประชานิมิต ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดบ้านโนนกราด ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดศีรประทุม ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าประชาร่วมมิตร ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดสระยาง ซ.โยธาธิการ ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดบำรุงธรรม ซ.ขก. 2032 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดชัยศรี ซ.ขก. 2032 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดอินทรประสิทธิ์ ซ.013 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.013 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านวังหิน ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหลักด่าน ซ.ขก. 3018 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ซ.2301 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านสำโรง ซ.ขก. 3024 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านปอแดง ซ.ขก. 4042 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองกาว ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ซ.2301 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า ซ.ขก. 1018 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านคึมชาด ซ.โยธาธิการ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านศุภชัย ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา ซ.ขก. 3024 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ ซ.2301 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน ซ.ขก. 3020 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซ.ขก. 3020 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ซ.รพช. ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง