ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอนฉิม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนทอง ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดเวฬุวัน ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดหิมาลัย ซ.ขก. 1021 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดคงคาวนาราม ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดสระเกษ ซ.2199 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดป่ารัตนมงคล ถ.สุขาภิภาล 1 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดโคกสว่าง ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดทรงธรรม ซ.ขก. 5040 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดสระทอง ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดจิตตปริวนาราม ซ.ขก. 5040 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดจิตรปราลิวัน ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดสิงห์ขรณ์ ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดป่าธรรมรังษี ซ.ขก. 5040 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดโนนสัมพันธ์ ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดลัฏฐิวัน ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดบ้านโนนสวรรค์ ซ.อบต. ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดกาญจนาราม ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดสมทองสุนันทวาส ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดศรีมณีธรรม ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดมหรรณพาราม ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดสาลวันบ้านโนนข่า ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดไทรงาม ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดกัททลิวัน ซ.2199 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
วัดอินทรนิมิตร ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่ง ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ ซ.ขก. 1021 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ซ.2199 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนอนุบาลอำไพแวงใหญ่ ถ.สุขาภิภาล 1 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านดอนโจด ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านบะแค ซ.ขก. 5040 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนคอนฉิม ซ.อบต. ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนโนนทองวิทยา ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน ซ.2199 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโนนจันทึก ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านรัตนะ ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง ซ.2199 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านหนองแดง ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยตำบลโนนสะอาด ซ.2233 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยคอนฉิม ซ.ขก. 1021 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยตำบลโนนทอง ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยตำบลใหม่นาเพียง ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีอนามัยบ้านหนองแดง ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่ ซ.2199 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่(เก่า) ซ.2199 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ถ.สุขาภิภาล 1 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ ถ.สุขาภิภาล 1 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
หน่วยผสมเทียมโคกระบืออำเภอแวงใหญ่ ซ.2199 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแวงใหญ่ ถ. รพช. 3030 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ ถ. รพช. 3030 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
ค่ายเยาวชนกระแสพัฒนา ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแวงใหญ่ ถ.สุขาภิภาล 1 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
โรงพยาบาลแวงใหญ่ ซ.2199 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2199 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2233 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199-2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199-2233 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง