ค้นพบจำนวน 169 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแดง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวทุ่ง ถ.เมืองพล-แวงใหญ่ หมู่1 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮ่องหอย หมู่6 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองมะเขือ หมู่1 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวงนางเบ้า 123 ถ.มิตรภาพ หมู่2 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวงโสกพระ 63 หมู่8 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลอมคอม 125 หมู่8 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโสกนกเต็น 115 หมู่2 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนข่า ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโจดหนองแก ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสง่า ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพ็กใหญ่ 305 หมู่5 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเก่างิ้ว ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 337 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
เทศบาลเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 48 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วิทยาลัยการอาชีพพล ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดอัมพาวาส ซ.ขก. 5040 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดราศรีนิคม ซ.ขก. 5040 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดศรีทอง ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดไตรมิตรวิทยาราม ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดชมพูพฤกษ์ ซ.ขก. 1016 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดไทยบำรุง ซ.อบต. ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสะอาด ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดวาฬุการาม ซ.AH12 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดป่าศรีอุดมพร ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดมาลัยจันทร์ ซ.2233 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสุคนธาวาส ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดป่าสัมพันธวงศ์ ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดอโสการาม ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสระแก้ว ซ.ขก. 1016 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสามัคคี ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดศรีสุธรรม ซ.ขก. 2077 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดโสพาราม ซ.มิตรภาพ ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดนิลวัน ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดป่าเป้าจันทราวาส ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดศรีเมืองพล ซ.สมานมิตร ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดป่าสามัคคีจีน ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดประทุมวัน ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดโนนแท่นพระ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดวงษาราม ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสุริยาเย็น ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดศรีหงษ์ทอง ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดมิ่งเมืองพลาราม ถ.เพลินจิตต์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดไทยสถิตย์ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสุภนิมิตร ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดจันทรัตนาราม(วัดพระธาตุเมืองพล) ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดโพธาราม ซ.2065 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสระจันทราวาส ถ.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดศรีบุญเรือง ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดศีรษะเกษ ซ.โยธาธิการ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดชลขัน ซ.โยธาธิการ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสว่างทุ่งน้อย ซ.2065 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดบูรพาราม ซ.มิตรภาพ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดบูรณาราม ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดสีหมงคล ซ.โยธาธิการ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดชัยประสิทธิ์ ซ.รพช. ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดเวฬุวัน ซ.ขก. 2087 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดอีสาณวราราม ซ.ขก. 2046 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดเนกขัมมาภิรมณ์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดครองธรรมิการาม ซ.2246 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดโอสถสิทธิการาม ซ.อบจ. ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดถาวร ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดแสงธรรม ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดแสงจันทร์ ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดศิริชัย ซ.อบจ. ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดอรุณธรรมธาดา ซ.อบจ. ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดฉิมพลีโนนงิ้ว ซ.นม. 1017 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดอินทร์แปลง ซ.AH12 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดบ้านห้วยม่วง ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดป่าบ้านเหลิ่งหิน ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
วัดป่าสามารถห้วยม่วง ซ.2246 ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ซ.ขก. 5040 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า ซ.ขก. 1016 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ง ซ.ขก. 1016 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ซ.มิตรภาพ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล ซ.2233 ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม ซ.AH12 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนหอม ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโนนศาลา ซ.2199 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านป่าเป้า ซ.ขก. 3018 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนเทคโนโลยีพลพนิชยการ ซ.มิตรภาพ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนศรเมืองพลวิทยา ซ.สมานมิตร ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนกระแสพัฒนา(อินทรบำรุง) ซ.เฉลิมพล ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซ.2233 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านยานาง ซ.2240 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ซ.สมานมิตร อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนซู่เอ็ง ซ.สมานมิตร อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนบ้านแพ็กน้อย ซ.207 อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ซ.แสงทองประชาสรรค์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง