ค้นพบจำนวน 189 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้ำใส ถ.บ้านแคนใต้ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างแป้น ถ.บ้านสร้างแป้น ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า ถ.บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโน ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินตั้ง ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวหนอง ถ.บ้านหัวหนอง ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูเหล็ก ถ.บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าปอ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านลาน ถ.บ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านไผ่ ถ.บ้านธาตุ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคำแคนเหนือ 37 ถ.บ้านหนองคูณ หมู่3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในเมือง 154 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเพีย ถ.บ้านไผ่-ชนบท ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์สุขภาพชุมชนประเสริฐแก้วอุทิศ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
เทศบาลบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ 246 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ซ.รพช. ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดจำปาวนาวาส ซ.ขก. 4044 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดบ้านหนองแวงโอง ซ.ขก. 4044 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดใหม่สามัคคี ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดปัญจามงคลนิมิต ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดอุตตมวารี ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าเทพนิมิตรวนาราม ซ.ขก. 4044 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าสัลเลขวนาราม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโพธิ์ชัย ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสว่างทุ่งมน ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสว่าง ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสมุหนาถราม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดบูรณะประชาวาส ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าศิริมงคลเทพพรหมพร ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสามัคคีธรรมมาราม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดมงคลหลวง ซ.229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดจตุรมิตรวิทยาราม ซ.ขก. 4044 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโพธิ์กลาง(วัดบ้านเกิ้ง) ถ.,บ้านเกิ้ง 19, ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโกศลประชานิรมิต ซ.ทองประเสริฐ 10 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศรีบุญเรือง ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าพุทธพิทักษ์วนาราม ซ.ขก. 4044 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าสุมนามัย ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสุดาราษฎร์วราราม ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดพุทธมูลนิธิ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดกิโลสิบหก ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดธรรมวิเวกประชาสรรค์ ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดนันทพิมพาราม ซ.สมหวังสังวาลย์ 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดจันทร์ประสิทธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่ ซ.โพธิ์ชัย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดเขมาภิรมณ์ ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศรีบุญเรือง ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโพธิ์ศิริโสภณ ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดเจ้าปู่ภูเหล็กสารวิหาร ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสว่างชัยศรี ซ.23 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโพธิ์ตาก ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดอมรบูรณาราม ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าพรหมวิหาร ซ.อบจ. ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดอาสภาวาส(วัดป่าสมเด็จ) ซ.2301 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดอรัญญิการาม ซ.อบจ. ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดธรรมเจดีย์ ซ.ขก. 2152 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดจำปา ซ.ขก. 2152 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดโพธิ์ทองประชาราม ซ.ขก. 2152 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดแคนเหนือ(วัดโพธิ์ทอง) ซ.ขก. 3081 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดมัชฌิมวิทยาราม ซ.2301 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศรีมหาโพธิ์ ซ.ขก. 3081 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศรีสง่าบ้านโคกโก ซ.ขก. 3081 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสว่างจูมทอง ซ.ขก. 3081 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดจันทริการาม ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดบุปผาราม ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศิริชัยมงคล ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ขก. 3018 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดศิริมงคล ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
วัดป่าดุสิตาราม ซ.2301 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
มัสยิดคารุลอาม่าน ซ.ศรีชมมอญ 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ซ.ขก. 4044 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านละว้า ซ.รพช. ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเป้า ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนอนุบาลจิรภา ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ ซ.ขก. 3094 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ซ.2228 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.ขก. 4044 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ซ.229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านเกิ้ง ซ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.ทองประเสริฐ 8 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ซ.ทองประเสริฐ 11 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษา ซ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ซ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ซ.ทองประเสริฐ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ซ.อินทรกนก ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่วิทยา ซ.บ้านไผ่พัฒนา 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 2 ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ซ.ประเสริฐแก้วอุทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนกรุณาศึกษา(พณิชยการบ้านไผ่) ซ.ศาลเจ้า ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนบ้านขามเรียน ซ.โยธาธิการ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง