ค้นพบจำนวน 283 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแดง ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำบง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าใหญ่ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะเดื่อ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทมป่าข่า ต.ทมนางาม ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกุง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะอาด ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวเงิน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำพอง ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายมูล ถ.ชลประทาน ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดพังทุย ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย ถ.บ้านวังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ซ.ขก. 1001 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดทุ่งสว่าง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดจอมทอง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดป่ามหาชัย ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดป่าบ้านเหล่าหมากจันทร์ ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสว่างโนนสวรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดป่าอัมพสุวรรณาราม ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดเกาะแก้ว ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดอัมพวัน ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดนวคารามบ้านโคกใหญ่ ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศรีชมชื่น ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดสระแก้วบ้านคำบง ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดบ้านคำบง(วัดป่าโสดาบัน) ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดโสภิตาราม ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดสราญนาศรีบ้านดงเค็ง ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดบ้านคำมืด ซ.ขก. 2133 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศิลาอาสน์ ถ.,สุขสวัสดิ์, ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศรีเรืองชัยวราราม ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดป่าบริบูรณ์วราราม ซ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดหรคุณ ซ.ขก. 1004 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดป่าบ้านหนองหารจาง ซ.AH12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดคำสว่าง ซ.ขก. 2133 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสุริยะสว่าง ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสามัคคีวิทยาราม ถ.ชลประทาน ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดพลับพลาชัย ซ.รพช. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสมศรี ซ.ขก. 2053 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดโพธิ์ชัย ถ.ชลประทาน ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดไพศาล ถ.ชลประทาน ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดพิมพาวราราม ซ.ขก. 4030 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสระทรงศิลาบ้านหนองอ้อ ซ.ขก. 4003 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดศรีสุมังค์วนาราม ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศรีบุญเรืองบ้านเพี้ยฟาน ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสว่างอรุณบ้านห้วยเสือเต้น ซ.ขก. 1001 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดศิลารัตนาราม ซ.ภูริพัฒน์ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดโนนสระบัว ซ.ขก. 2133 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดเกาะแก้วบ้านโคกเล้า ถ.,สุขสวัสดิ์, ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดป่าชลประทาน ซ.ขก. 1001 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดสีลาขันธ์ ซ.สีลาขันธ์ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดชัยศรี ซ.2039 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดโนนกลางบ้านโนนแดง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดพัฒนาจิตใจ ซ.ขก. 4030 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดมหาชัยพัฒนา ซ.ขก. 4030 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสีลาอาสน์ ถ.,สุขสวัสดิ์, ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศรีพัฒนาราม ซ.ขก. 1001 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดโพธาราม ซ.2039 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดสระชัย ซ.ขก. 2053 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดท่าน้ำพอง ซ.มิตรภาพ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดบัวระพา ซ.ขก. 1001 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดบ้านหนองแวง ซ.โยธาธิการ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดบ้านหนองกุง ซ.ขก. 4052 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดบ้านผัง 13 ซ.ขก. 1001 ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดศรีสว่างวนาราม ซ.2109 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดป่าโนนสวรรค์ ซ.มิตรภาพ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดโพนทอง ซ.ขก. 4047 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศิลาอาสน์ ถ.ชลประทาน ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดหนองนกเขียน ซ.2183 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสระแก้วบ้านนางาม ซ.2039 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศรีมงคล ซ.AH12 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดศรีธรรมา ซ.2039 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดมหาวันวิหาร ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสว่างแสงทอง ซ.ขก. 4007 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดป่าหนองหว้า ซ.ขก. 4007 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดสามัคคีธรรม ซ.2109 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดบัวระพา ซ.ขก. 4007 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดบ่อหินวณาราม ซ.ขก. 4052 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดวิชัยยาราม ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดพิชัยพัฒนาราม ถ.เทิงวิเศษ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดศรีชมชื่น ซ.ขก. 4007 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดบ้านคำใหญ่ ซ.2109 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดป่าเขาดินวนาราม ถ.ชลประทาน ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดเลียบบ้านคำแก่นคูณ ซ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดอิสาณ ซ.2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
วัดอุปดิสทรงชัย ถ.ชลประทาน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
วัดป่าคำหัวช้าง ซ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง