ค้นพบจำนวน 270 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหูกวาง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาลา ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสาวเอ้ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกม่วง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเสาเล้า ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเขียด ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหินลาด ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเพียง ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขัวเรียง ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยสอ ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนอุดม ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนหัน ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะเน ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันติสุข 82 ถ.มะลิวัวรรณ หมู่8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมงคล ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โรงพยาบาลชุมแพ 82 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ถ.มะลิวรรณ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดถ้ำผางาม ซ.ขก. 3255 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดถ้ำดอกบัว ซ.โยธาธิการ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.ขก. 2070 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดศรีสวนหมวก ซ.ขก. 2070 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดเกาะแก้ว ซ.ขก. 2070 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดอีสานราฎษร์บำรุง ซ.โยธาธิการ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดอัมพาวาส ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดหนองหนามแท่ง ซ.รพช. ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดอุดมราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดป่านาหนองทุ่ม ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดห้วยอีเปาะ ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดสว่างโนนทองหลาง ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดอุดมธรรมเทพนิมิต ซ.ขก. 3026 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสว่าง ซ.ขก. 3026 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดใหม่สามัคคี ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดป่าเทพอุดมธรรม ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดศิลาลำโจด ซ.2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดศรีบุญเรือง ซ.ขก. 3026 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดแสงจันทร์ ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดราษฎร์จอมศรี ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดกลาง ซ.โยธาธิการ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดมิ่งมงคลโนนศิลา ซ.ขก. 3026 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดโนนเรียน ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดจตุธาตุธาราม ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดอัมพวันบ้านหนองม่วง ซ.ขก. 3026 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดสว่างโนนคูณ ซ.228 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโสภณธรรมาราม ซ.201 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดบึงสว่าง ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดประทุมพร ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าชายทุ่ง ซ.ขก. 3026 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดอุดมวิทยาราม ซ.201 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดสามัคคีชัย ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโนนศิลา ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดแจ้งสว่างนอก ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดโนนสำราญ ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดชลประทาน ซ.ขก. 2005 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดไตรรงค์ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดโพธิ์ศรี ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดบูรพา ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโนนคูณ ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดพงษาวาส ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าโนนลาญ ซ.สำราญชัย ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดอรัญญาวิเวกธรรม ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดกลางสว่าง ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าสันติธรรม ซ.ขก. 2117 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าโนนลาน ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดโคกม่วงบุญญาราม ซ.โยธาธิการ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าโพธิ์ทอง ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดป่าหัวภูชน ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโนนสะอาด ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดบูรพาภิรมย์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดมุจลินท์ ถ.หนองผือ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดประชาพัฒนาราม ถ.หนองผือ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสระแก้ว ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
วัดโนนลานบ้านโคกสูง ซ.เฟืองไท ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดประจันตวนาราม ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดราษี ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดหินโนนแหลมทอง ถ.โนนแหลมทอง 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโพธิ์ก่อง ถ.สันติสุข 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดบูรพา ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดประสิทธิไพศาล ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดศรีมงคล ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดร่มเย็น ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดบุญบาลประดิษฐ์ ซ.บุณยาบาลประดิษฐ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ขก. 2117 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสว่างอินทร์แปลง ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโพธิ์ธาตุ ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสว่างโนนงาม ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดหันสว่าง ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโนนหัน ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสามัคคีพัฒนาราม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดบรมหนองหว้า ถ.หนองใสใหม่สามัคคี 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดโพธารามสันติธรรม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดสระแก้ว ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดทุ่งชัย ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดประชาสามัคคี ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
วัดอรัญญาวาส ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง