ค้นพบจำนวน 71 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขามป้อม ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระบุ ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโต้น ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
วัดธงชัย ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสมสะอาด ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดป่าเรไร ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดไชโย ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดโพธิ์ธารามบ้านหนองโพธิ์ ซ.ขก. 4008 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดศรีตาลวลาวาส ซ.อบจ. ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดจอมศรีมุนีหนองจิก ซ.ขก. 4092 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดเถาวัลย์ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสว่างหนองแวง ซ.ขก. 4092 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดธัญญาสมจิตร ซ.ขก. 4008 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสระเกษบ้านบ่อแก ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดเจดีย์บ้านชาด ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดบ้านบ่อทอง ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดเนาว์ศรี ซ.โยธาธิการ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสว่างจันทร์ ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสระโนน ซ.รพช. ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดสว่างวนาราม ซ.ขก. 3054 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดดาวดึง ถ.พิมลธรรม ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดโพธิวราราม ซ.รพช. ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดดงกลาง ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดศรีพิมล ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดบริบูรณ์บ้านพระบุ ซ.รพช. ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดหัวบึง ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านนาล้อม ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซ.ขก. 1011 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ซ.ขก. 1011 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ ซ.ขก. 1011 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนหนองหญ้าข้าวนก ซ.ขก. 4008 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านบ่อแก ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านชาด ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านขามป้อม ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านป่าส่าน ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ ซ.โยธาธิการ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ซ.ขก. 3054 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านดงเก่า ถ.พิมลธรรม ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านโพธิ์ขุมดิน ซ.รพช. ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านดงกลาง ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ซ.ขก. 4092 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ถ.ผกาณี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยบ้านหนองจิก ซ.ขก. 4092 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยบ้านป่าหม้อ ซ.ขก. 2017 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยบ้านขามป้อม ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยตำบลบ้านโต้น ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีอนามัยตำบลพระบุ ซ.ขก. 4008 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานเทศบาลตำบลพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
หน่วยผสมเทียมโคกระบืออำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ที่ว่าการอำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น ถ.ผกาณี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาส่วนแยกพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระยืน ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โรงพยาบาลพระยืน ถ.มงคลเจริญ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2062 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 1011 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.รักษาไมตรี ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
คริสตจักรพระกิตติคุณบ้านดงเก่า ถ.พิมลธรรม ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
วัดคริสตประจักษ์ ซ.ขก. 3054 ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง