ค้นพบจำนวน 101 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแดง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าหวายนั่ง ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่ามะนาว ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกงาม ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดศรีชมภูบ้านโสกแต้ ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่าวิปัสสนาทรงธรรม ซ.ขก. 2126 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดสว่างธรรมวนาราม ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดอัมพวนาราม ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่าโคกงาม ซ.ขก. 4019 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่าศิริวัน ซ.ขก. 4019 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่านาโคปุญญทตุโตวนาราม ซ.ขก. 2015 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดท่าประชุม ซ.ขก. 2015 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม ซ.โยธาธิการ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่าศิริธรรม ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดเกาะแก้ว ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดไพฑูรย์วนาราม ซ.โยธาธิการ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดบูรพาราม ซ.ประชารัฐ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดดอนจันทร์ ซ.อบต. ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดศรีปทุมวนาราม ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดสระแก้ว ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดศรีลาวรรณ ซ.โยธาธิการ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดศรีประชาราม ซ.ขก. 2017 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดตราดโพธิ์ศรีบ้านห้วยหว้า ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดราษฎร์บำรุง ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดชนบำรุง ซ.ขก. 2028 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่าโพธิ์นิมิต ซ.ขก. 2017 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดอาภาวาส ซ.ขก. 2017 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดขันธสิมา ซ.ขก. 5067 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดสระบัว ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดระฆัง ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม ซ.ขก. 2028 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดสมบูรณ์บ้านโนนคูณ ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดแท่นบ้านเขื่อน ซ.ขก. 2017 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดทุ่งสว่าง ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดโพธิ์ตาล ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดตลาดหัวหิน ซ.รพช. ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดศรวนาราม ซ.รพช. ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดใหม่เทพประชาสรรค์ ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดสุทธิมงคล ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดคลองสะอาด ซ.ขก. 2017 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
วัดเกษรบ้านแก่นเท่า ซ.ขก. 2013 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโสกแต้(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ซ.ขก. 2126 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านป่าหวาย ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนป่าหวายวิทยายน ซ.ขก. 4019 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ซ.ขก. 4019 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านบะยาว ซ.ขก. 4019 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ซ.ขก. 4019 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ซ.รพช. ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบ้านฝาง ซ.ประชารัฐ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนอนุบาลโชคมณี ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนอนุบาลเกียรติญา ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนฝางวิทยายน ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา ซ.อบต. ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหินตั้งหนองอีเลิง ซ.โยธาธิการ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนโคกสีประชาสรรค์ ซ.ขก. 2017 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนสามัคคีสันติธรรม ซ.ขก. 2028 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านค้อ ซ.ขก. 2028 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ ซ.ขก. 5067 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ซ.ขก. 2017 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนหนองขามวิทยาคม ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านคำหัวช้าง-โนนตุ่น-ป่ามะนาว ซ.รพช. ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ซ.ขก. 2017 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนบ้านคลองสะอาด ซ.ขก. 2017 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนาศึกษา ซ.ขก. 2013 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีอนามัยบ้านหวายนั่ง ซ.ขก. 2126 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีอนามัยบ้านดอนดู่ ซ.ขก. 2015 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีอนามัยบ้านหนองชาด ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีอนามัยตำบลโนนฆ้อง ซ.ขก. 3098 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีอนามัยบ้านแดง ซ.ขก. 3039 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีอนามัยตำบลป่ามะนาว ซ.ขก. 2017 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ถ.ธรรมจักร ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง ถ.ธรรมจักร ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านฝาง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
โรงพยาบาลบ้านฝาง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 2017 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ขก. 2017 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง