ค้นพบจำนวน 279 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 195 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพยาบาลทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 117 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่น 117 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 613/3 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 104/24 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 58/222-223 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 ซ.ศรีมารัตน์ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เทศบาลนครขอนแก่น ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ซ.วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น 400/2 ซ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 108 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ.ขก. 1062 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถ.,วัดป่าวิเวกธรรม, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถ.,กลางเมือง 4, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดตราชูวนาราม ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าชัยวัน ถ.,มะลิวัลย์ 3, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดจอมศรี ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดศรีจันทร์ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดนักบุญเยราร์ด ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดป่าวิเวกธรรม ถ.,วัดป่าวิเวกธรรม, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดศรีนวล ถ.รื่นจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดวุฒาราม ถ.วุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดธาตุ ถ.,กลางเมือง 4, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดโพธิโนนทัน ถ.,โพธิสาน 31, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดนันทิการาม ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดศรีสว่างโนนทัน ถ.,โพธิสาน 9, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดกลาง ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
วัดหนองแวงเมืองเก่า ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
มัสยิดเก่าคุ้มหนองคู ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
แม็คโครซุปเปอร์สโตร์ ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ห้างสรรพสินค้าโอเอซิสพลาซ่า ถ.,รื่นรมย์ 1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์ ถ.ชีท่าขอน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ห้างสรรพสินค้าเอทีเอ็มแฟบริกทาวน์ ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่าขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลภัทรพร ถ.,อดุลยาราม 1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลวรานุช ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลหนองแวง ซ.ศิริพร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น ถ.,มิตรภาพ 24, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนศรีนาวินวิทยา ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 15 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 12 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ถ.,ศรีมารัตน์ 5, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเด็กอนุบาลเพชรรัตน์ ถ.,มะลิวัลย์ 2, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนสนามบิน ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนพงษ์ภิญโญเทคโนโลยี ถ.,มะลิวัลย์ 3, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ถ.,มะลิวัลย์ 5, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลดวงดาว ถ.,ประชาสโมสร 13, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลพระกิตติคุณ ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ถ. 5 พฤศจิกา ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ถ.,ประชาสโมสร 31, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ถ.,ศรีจันทร์ 4, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลปิยวดี ถ.,วัดป่าวิเวกธรรม, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนพัฒนาเด็ก ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนกัลยาณวัตร ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนพาณิชยการขอนแก่น ถ.,ศรีจันทร์ 17, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์ ถ.,วุฒาราม 1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย ถ.,ชาตะผดุง 17, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ถ.รื่นจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ.บ้านกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด ถ.วุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ถ.,ชาตะผดุง 2/2, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลสวนสน ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ถ.,เหล่านาดี 2/1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร ถ.,วุฒาราม 12/1, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
รสวิเศษไก่ย่างเขาสวนกวาง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ภัตตาคารมังกรหลวง ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
พิซซาแอนด์เบค ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
หน้าไม้ ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ภัตตาคารบัวหลวง ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เรียมริมบึง ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการ 4 กองตำรวจทางหลวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 4 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 19 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
องค์การนานาชาติเพลนเพื่อร่วมพัฒนาแห่งประเทศไทย ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง