ค้นพบจำนวน 86 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พะงาด ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชีวึก ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนเมือง ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองเกษตร ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ถ.สุขาภิบาล7 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดตลุกม่วง ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านหนองบัว ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดติกขาราม ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านโนนมะเกลือ ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดใหม่โนนบ้านนา ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดหนองไผ่ ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านงิ้ว ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดโคกคูขาด ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านครึมม่วง ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านคูเมือง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดโนนเมือง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดเมืองนาท ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดโนนเกษตร ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดตะโก ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดสระแจง ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดหนองไร่-โนนกระถิ่น ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านเหนือ ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านทัพรั้ง ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดโนนหญ้าคา ซ.2150 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านหนุก ซ.2150 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดนามาบ ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านโนนผักชี ซ.โยธาธิการ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดชีวึก ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดสะแกแสง ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านขาม ซ.2067 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านดอนสระจันทร์ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดดอนพะงาด ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านคู ซ.โยธาธิการ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดหนองตาแมน ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านงิ้ว ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านโคกคูขาด ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านครึมม่วง ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านโนนเมือง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านคูเมือง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านเมืองนาท ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านสระแจง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านบุตะโก ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านหนองจาน ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ซ.2150 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนหนองกระทุ่มสระอโนดาต ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ ซ.นม. 4058 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านโนนผักชี ซ.โยธาธิการ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านหนุก ซ.2150 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านชีวึก ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนขามสะแกแสง ซ.2150 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 ซ.2067 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง(ศรีรัฐประชานุเคราะห์) ซ.2067 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านขาม ซ.2067 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านดอนพะงาด ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ซ.โยธาธิการ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยหนองหัวฟาน ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยเมืองทอง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยโนนเมือง ซ.2150 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยชีวึก ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยหนองไข่น้ำ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ซ.2067 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีตำรวจภูธรอำเภอขามสะแกแสง ซ.สุขาภิบาล ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
น้ำตกห้วยขมิ้น ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลขามสะแกแสง ซ.2150 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2150 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2150 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
คริสตจักรเมืองไทยขามสะแกแสง ซ.2067 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง