ค้นพบจำนวน 548 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก หมู่4 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 21 หมู่4 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป่า หมู่7 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกร่าง 36 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าทอง ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทอง หมู่2 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วงาม ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระโคล่ 19 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำใส ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมทอง 58 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมโพธิ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสาหิน 53/3 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอรัญญิก 800/10 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวรอ หมู่4 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมอแข หมู่3 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดพริก 266 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดจันทร์ 72 หมู่7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำคู้ ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะขามสูง ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพลายชุมพล 86 หมู่4 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากโทก ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบึงพระ 385/7 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านคลอง ซ.เกศกานต์ 1 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่านางงาม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าโพธิ์ 185 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอมทอง ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขอดอน ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก 90/6 ซ.ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารสุขพุทธบูชา 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนขันธ์ 338/4 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนพันปี ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ ถ.ไชยานุภาพ ซอย 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลรัตนเวช2 138 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลพุทธชินราช 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร 9 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก ถ.สิงห์นิรันดร์ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก ถ.สุพรรณกัลยา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก หมู่2 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 1 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วัดเซนต์นิโกลาส ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดเสาหิน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
คริสตจักรสันติ ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดอินทรีย์ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่อภัยยาราม ถ.,หลังวัดใหม่อภัยยาราม, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่พนมทอง ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหลวงพ่อโต ซ.12 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหล่ม ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดหนองหัวยาง ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองปลิง ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองบัวใหม่ ถ.,สนามบิน 2, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองกวางลี้ ซ.รพช. ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดแสงดาว ซ.ศาลาช่อฟ้า ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเสาหิน ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดสุวรรณประดิษฐ์ ซ.พล. 2002 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสุดสวาท ถ.ทศกัณฑ์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสันติวัน ซ.12 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสักบึงถังศรัทธาราม ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะอัก ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะพาน 3 ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะกัดน้ำมัน ซ.12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1063 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระสี่เหลี่ยม ถ.,โชคไทยไทย, ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระไม้แดง ถ.,ธรรมบูชา 7, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระโคล่ ซ.รพช. ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระแก้วปทุมทอง ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสระเก้าห้อง ซ.รพช. ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสมอแข (ม) ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดศรีโสภณ ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดศรีวิสุทธาราม ถ.พระองค์ดำ ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดศรีวนาราม ซ.AH13 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังหิน ซ.12 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังสาร ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังยาวสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังพิกุลวนาราม ซ.12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังน้ำใส ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวังเฉลา ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดวงฆ้อง ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดราชบูรณะ ถ.,หลังวัดราชบูรณะ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดย่านใหญ่ ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดยางเอน ซ.12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดยาง ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดมะขามเตี้ย ซ.พล. 4003 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดมงคลพุทธาราม ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดไพรงามราษฎร์ทรงธรรม ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดโพธิญาณ ถ.สุพรรณกัลยา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพิกุลวนาราม (วัดสะพาน 4) ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพิกุลทอง ซ.12 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพันปี ถ.,ร่วมใจพัฒนา, ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพลายชุมพล ถ.,อัยโยธิน, ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดพระขาวชัยสิทธิ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง