ค้นพบจำนวน 182 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินลับ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองน้ำใส ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโป่ง ตำบลลำพญากลาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาวน้อย ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังยาง ตำบลซับสนุ่น ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองย่างเสือ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมิตรภาพ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซับสนุ่น ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองม่วงเหนือ ตำบลลำพญากลาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โป่งไทร ตำบลลำสมพุง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดใหม่ท่าเสา ซ.3223 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดเหวลาดวนาราม ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดหินลับ ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดหลังเขาวนาราม ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดหนองเอี่ยวใน ซ.สบ. 6005 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดหนองเอี่ยวนอก ซ.สบ. 6005 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดหนองมะค่า ซ.2273 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดหนองผักหนอก ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดหนองโป่ง ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดหนองตอตะเคียน ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดหนองจอกสามัคคีธรรม ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดแสงธรรมค้ำเกล้า ซ.3224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดสวนทองรวมมิตร ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดลำสมพุง ซ.2247 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดลำพญากลาง ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดมวกเหล็กนอก ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดพุทธนิมิต ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดโป่งไทร ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดปิ่นแก้วราษฎร์สามัคคี ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดป่าสิวลี ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดป่าศรีอุทุมพร ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดประชาวิจิตร ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดบ้านหมาก ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดบ้านหนองดินแดงพัฒนา ซ.สบ. 6005 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดธนพัฒนาราม ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดท่าพลู ซ.2247 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดถ้ำรัตนประกาศิต ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดถ้ำธรรมโอสถ ซ.3224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดซับสนุ่น ซ.2243 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
วัดซับลำใย ซ.2273 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดซับปลากั้ง ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดซับประดู่ ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดซับน้อยเหนือ ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดซับตะเคียน (วัดเขาน้อย) ซ.2243 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
วัดซับดินดำ ซ.2247 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดซับขาม ซ.สบ. 6005 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
วัดซับกระดาน ซ.สบ. 6005 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
วัดคลองม่วงเหนือ ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดคลองม่วงใต้ ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดคลองไทร ซ.2274 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดเขาไม้เกวียน ซ.3224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
วัดเขานมนาง ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
วัดกลุ่มพระบาท ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา ถ.,เทศบาล 1 6, ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนพีระวิทยา ถ.,เทศบาล 1 7, ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนวัดบ้านหมาก ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนบ้านหลังเขา ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ซ.สบ. 6005 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ซ.2273 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านลำสมพุง ซ.2247 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านโป่งไทร ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซ.สบ. 6005 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
โรงเรียนบ้านซับพริก ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซ.2243 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
โรงเรียนบ้านซับดินดำ ซ.2247 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านซับขาม ซ.สบ. 6005 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนบ้านคลองไทร ซ.2274 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ซ.3224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนบ้านเขานมนาง ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยหินลับ ซ.3224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยหลังเขา ซ.2089 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยหนองย่างเสือ ซ.2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยหนองโป่ง ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยลำสมพุง ซ.2247 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยลำพญากลาง ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยโป่งไทร ซ.2224 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
สถานีอนามัยบ้านวังยาง ซ.สบ. 6005 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยน้ำตกสาวน้อย ซ.2224 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สถานีอนามัยซับสนุ่น ซ.สบ. 6005 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220
สถานีอนามัยคลองม่วงเหนือ ซ.2247 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง