ค้นพบจำนวน 267 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดลานข่อย จ.พัทลุง 93110
วัดทุ่งชุมพล จ.พัทลุง 93110
วัดขอนหาด(วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์) ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดเกาะขันธาวาส จ.พัทลุง 93110
วัดป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
วัดคลองใหญ่ จ.พัทลุง 93110
วัดแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดปาดสระ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดโคกศักดิ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดควนปันตาราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดธรรมเถียร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดสุนทราวาส ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดควนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดท่าโกวนาราม จ.พัทลุง 93110
วัดราษฎร์นุกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดธรรมสามัคคี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดพิกุลทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดภูเขาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดล้อ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดสุวรรณวิชัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดหรังแคบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
วัดบ้านท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาย่า ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดวิหารสูง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านมะกอกเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดถ้ำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดบ้านใหม่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดแสงอรุณปากประ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านเขาพนมวังก์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดแจ้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาเมืองเก่า ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนปริง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดสุวรรณวิหารน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดทุ่งขึงหนัง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดเตาปูน ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดบ้านควนถบ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดปรางหมู่นอก ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดศรีสุคนธาวาส ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
วัดปรางหมู่ใน ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดปรางค์ชัย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาแดงตะวันออก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาแดงตก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วัดควนกรวด ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดป่าลิไลยก์ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดกุฎิภักดีสังวรณ์ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนแร่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนมะพร้าว ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านขัน จ.พัทลุง 93000
วัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดวิหารเบิก ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดวัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดคงคาสวัสดิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดชัยชนะสงคราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดคูหาสวรรค์ ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดประดู่หอม ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโคกเนียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดนิโครธาราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดป่าขอม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโพธิ์เด็ด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดภูผาภิมุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดอินทราวาส(ท่ามิหรำ) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านโคกชะงาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดทุ่งยาว จ.พัทลุง 93000
วัดโคกคีรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโพธิ์ตำนาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดอัมพวนาราม(วัดส้มตรีด) ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนปรง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดสมสมัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดจินตวาส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดประจิมทิศาราม(วัดเจ็นตก) ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดควนอินทร์นิมิตร ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดนาท่อม ถ.เพชรเกษม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดไทรห้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดถ้ำสุมโน ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
วัดลำกะ ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
วัดตำนาน(วัดโตระ) ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดนาโอ่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดท่าแค ซ.บังเอิญ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วัดบ้านคลองขุด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
วัดบ้านนา ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง