ค้นพบจำนวน 94 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านเมืองสีแก้ว ซ.รอ. 2016 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านคานหัก ซ.รอ. 2020 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าศรีรัตน์ ซ.รอ. 2016 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดไตรรังสฤษฎ์รักขิตวัน ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดประสานศรัทธาธรรมมาภิรม ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์ศรีรัตนาราม ซ.รอ. 2016 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าโคกสง่า ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองยูง ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าอุดมสามัคคี ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเล็กเบญจมประชาสามัคคีบ้านป่าม่วง ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดแสนระลึกวนาราม ซ.214 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุระชัย ซ.อบจ. รอ. 1028 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดประดู่แสงธรรมวนาราม ถ.แจ้งสนิท ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าศรีไพรวัน ซ.รอ. 3044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเล็กชุมพลวนาราม ถ.,รอบเมือง 5, ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโพธิ์รังสฤษฎิ์(วัดโนนเมือง) ซ.23 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดพระพุทธบาทร้อยเอ็ด ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโคกสูง ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านท่านครวนาราม ซ.บ้านท่านคร ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระทอง ซ.คุ้มศรีสุวรรณ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบูรพาภิราม ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดกลางมิ่งเมือง ซ.ดำรงราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเหนือ ซ.เนื่องประดิษฐ์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์ศิริ ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดวิมลนิวาส ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดคุ้มวนาราม ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุวรรณาราม ซ.232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสว่างอารมณ์ ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองจิก ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบึงพระลานชัย ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าเรไร ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเวฬุวัน ถ.,เทวาภิบาล 13, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดธรรมวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1038 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดกอนประชาราม ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านดงลาน ซ.อบจ. รอ. 1038 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระแก้ว ถ.เสนาเริ่มคิด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสาเกตนคร ถ.,รณชัยชาญยุทธ 25, ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเหล่าใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1076 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีทองไพบูลย์วราราม(วัดเหล่าสมบูรณ์) ซ.232 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎรอุทิศ ซ.232 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองพุก ซ.อบจ. รอ. 1076 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเหล่าเรือสามัคคีธรรม ซ.2045 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองหญ้าม้า ซ.2043 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหัวแฮด ซ.232 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านป่าบาก ซ.2045 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านรอบเมือง ซ.215 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์รังสรรค์ ซ.อบจ. รอ. 1078 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านขอนแก่นใต้ ซ.2045 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเปลือยใหญ่ ซ.214 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระพังทอง ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศิลามงคล ซ.อบจ. รอ. 1030 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านแก่นทราย ซ.214 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดหนองคูขาด ซ.2045 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดผันทนาราม ซ.อบจ. รอ. 1030 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอรุณสวัสดิ์บ้านแมต ซ.รอ. 3056 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดพรหมรังสฤษดิ์ ซ.รอ. 3056 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าจอมคำสิงห์บ้านเหล่ากา ซ.อบจ. รอ. 1030 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสะอาดสมบูรณ์ ซ.รอ. 3056 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสวาทอารมณ์ ซ.รอ. 3056 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านโนนสว่างวัฒนพฤกษาราม ซ.รอ. 3033 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอุบลนิวาส ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุนทรนิเวศน์บ้านซ้ง ซ.215 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดปราสาทธรรมทาน ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดไตรนิคม ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอัมพวัน ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดโนนสำราญ ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดปราสาทศรีศัทธาธรรม ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.รอ. 3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดธัญญาวาส(วัดบ้านเล้า) ซ.3039 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดแจ่มอารมณ์บ้านสงยาง ซ.214 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดเทพวารินทร์ ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองบอน ซ.215 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสุวรรณบุรี ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดวารีอุดมบ้านสังข์ ซ.214 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศิริไพรวาสบ้านดงเค็ง ซ.โยธาธิการ รอ. 2100 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดป่าบ้านสังข์ ซ.214 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราชวารี ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสันโดษโฆษะ ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดราษฎร์บำรุงบ้านหนองครอง ซ.รอ. 3033 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีพัฒนาราม ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดธรรมวารีนิวาส ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรของพระเจ้าร้อยเอ็ด ซ.2044 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรจีนร้อยเอ็ด ซ.คุ้มวัดป่าเรไร ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรของพระคริสต์ ซ.อบจ. รอ. 1006 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย ซ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรพระกิตติคุณบ้านน้อยในเมือง ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
คริสตจักรความหวังร้อยเอ็ด ถ.ศรีเทวา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดกลางมิ่งเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านอ้น ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบูรพาภิราม ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบึงพระลานชัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดสระเกษ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 089-4222567
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง