ค้นพบจำนวน 906 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบ้านอนามัย ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดอนามัยแก้วดวงดี ซ.อบจ. รอ. 1045 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดดงสยามวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดวิเศษไชยศรี ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดป่าคำชี ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดบ้านหนองเม็ก ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศิริวราราม ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดอนงคาศรี ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดโคกกลาง ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดโพธิ์ศรีชัย ซ.อบจ. รอ. 1093 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดป่าประสพปรียาราม ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดทรายเขาทอง ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดดอยพุทธสถานพระเจ้าองค์ใหญ่ ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีมงคล ซ.รอ. 4059 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดป่านาเหนือ ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดสะอาดไชยศรี ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดมณีนพรัตน์ ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดป่าศรีแสงจันทร์ ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดแสงสว่างอรุณ ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดอินทนิน ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดบ้านหนองบัวทอง ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดท่าสำราญ ซ.อบจ. รอ. 1082 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดโพธิ์ชัยศรี ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.อบจ. รอ. 2010 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดบูรพาด่านแต้ ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดนิโคสว่าง ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดหนองหัวแฮด ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดธรรมมิการาม ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดใหม่บึงทอง ซ.รอ. 4045 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีสว่างอาราม ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดอรุณวนาราม ซ.รอ. 4028 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดโยคาภิรมย์ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดศรีมงคลคำนาดี ซ.อบจ. รอ. 2011 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ชัยศรี ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดอัมพวันแกน้อย ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดปราสาทวิชัย ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดคู่เมือง ซ.2418 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดป่าชมสะอาด ซ.2418 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดโพธิ์ศรีสะอาดแกเปะ ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดพุทธศิริธัญญาราม ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดศิริแก้วมงคลบ้านโนนสว่าง ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดคำน้ำจ๊าก ซ.รพช. รอ. 4083 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโสดาราม ซ.อบจ. รอ. 1046 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดธุดงคณาราม ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดพุทธสำราญวิริยาราม ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก ซ.อบจ. รอ. 1023 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดแสงอรุณ ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดนันทิยาราม ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดพรมประสิทธิ์สามัคคี ซ.อบจ. รอ. 2010 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดศรีมณี ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดสระแคนนามล ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดหนองแข้ใหญ่ ซ.รอ. 4028 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสุวรรณาราม ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดป่าเหล่าโพนงาม ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสุวรรณาราม ซ.รอ. 4029 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดนิเวศน์วณาราม ซ.2418 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดหนองเขื่อน ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าบ้านสุขสมบูรณ์ ซ.อบจ. รอ. 2010 ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสว่างธรรมรังษี ซ.อบจ. รอ. 1028 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดตูมทองวนาราม ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดป่าหนองนาโท ซ.อบจ. รอ. 1011 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดสว่างโพธิ์ศรี ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดเสลมัยศาสดาราม ซ.2046 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดปิยะวาสบำรุง ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดราษฎรอุทิศ ซ.รพช. รอ. 3191 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสว่างชัยศรี ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดชัยมงคลบ้านหนองขอนแก่น ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดสว่างอรุณ ซ.2418 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดบุปผาราม ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดเจดีย์ชัยมงคล ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดกลางศิริมงคล ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดหนองขุมเงิน ซ.อบจ. รอ. 1009 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดศิริมงคล ซ.อบจ. รอ. 1009 ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดบูรพาสามัคคีธรรม ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดเฉลิมราช ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสุทัศน์บูรพา ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดนันทิยาวาส ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดทรายเขาทอง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสว่าง ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีอุดมคณาราม ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดประสิทธิ์โพธาราม ซ.อบจ. รอ. 1026 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
วัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง ซ.2136 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดอินทราวาส ซ.อบจ. รอ. 2011 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดปิยะวาส ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสุวรรณนิคคลี ซ.กส. 5032 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดสว่างสระทอง ถ.เทศบาล 6 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดสว่างคงคาราม ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดป่าสุวรรณนิเทศทรงธรรม ซ.2046 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดโพธิ์ร้อยต้น ซ.อบจ. รอ. 1041 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดรัตนไตรคมขามเบี้ย ซ.2327 อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
วัดเทพยุดาราม ซ.รอ. 4060 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัดแสงอรุณผดุงสันติ์ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสินเจริญ ซ.2136 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง ซ.2136 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดสุวรรณาราม ซ.รอ. 4040 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
วัดนิคมคณาราม ซ.รอ. 4060 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง