ค้นพบจำนวน 90 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองคูน้อย ซ.ศก. 4017 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหอย ซ.2349 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่าบ้านกุง ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่าหนองคูณ ซ.2349 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหัวช้าง ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านกระจ๊ะ ซ.อบจ. ศก. 2010 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านเพ็ก ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดศรีทองบ้านค้อ ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโคกหล่าม ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่านานวน ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านนกเจ่า ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโคกกลางใหญ่ ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดไตรมาศ(วัดบ้านผึ้ง) ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโคกกลางน้อย ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านรังแร้ง ซ.ศก. 4041 ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านจิก ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดอี่หล่ำพัฒนาราม ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีสุธาราม ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโนนดู่ ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองเหล็ก ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพนทอง ซ.2083 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนนสาย ซ.2076 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนนสูง ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านบอนใหญ่ ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านดงกอ ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสร้างแก้ว ซ.อบจ. ศก. 2010 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนนใหญ่ ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสะเดา ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโพธิ์ชัย ซ.ศก. 2025 ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านส้มป่อยน้อย ซ.อบจ. ศก. 2010 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสมอ ซ.226 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสวนฝ้าย ซ.ศก. 2043 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่าบ้านแก-หนองแคน ซ.226 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านก่อหนองหว้า ซ.ศก. 3007 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านยางเอือด ซ.ศก. 2043 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดทุ่งสว่าง ซ.226 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองลุง ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย ซ.226 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านยางน้อย ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองไฮ ซ.ศก. 3007 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านทับช้าง ซ.ศก. 3164 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านตลาดพัฒนา ซ.ศก. 2105 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองดีปลี ซ.ศก. 3007 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดสำโรงใหญ่ ซ.226 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองหยอด ซ.ศก. 3022 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านแต้ ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโนนเค็ง ซ.ศก. 3025 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดขะยูงวนาราม ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดป่าบ้านกระต่ำ ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดศรีอุทุมพร ซ.226 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดเกาะแก้ววารีวงศ์บ้านโพนเมือง ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านปะอาว ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดประชานิมิตร ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดพงพรต ซ.ศก. 3025 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านค้อ ซ.ศก. 3025 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีธรรมราช(วัดบ้านซุงงู) ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านปะหละ ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดสระกำแพงใหญ่ ซ.226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดสระกำแพงใหญ่ ซ.226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีจำปาวราราม ซ.ศก. 3051 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองบัว ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านห่อง ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านฝาง ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสระภู ซ.ศก. 3051 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านพลับ ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนนกลาง ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านโนน ซ.ศก. 3051 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรี(วัดหนองเต่า) ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดธรรมมะประชาสันติ ซ.ศก. 4020 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองแคน ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านกงพาน ซ.ศก. 4020 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองห้าง ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านแข้ ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.226 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดราษฎร์เนรมิตวราราม ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านอะลาง ซ.ศก. 3051 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านสีแก้ว ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านอ้อมแก้ว ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านขนวน ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดธาตุน้อย ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดสว่างศิริสำราญ ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองเหล็ก ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดบ้านป่าใต้ ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดไชยมงคลวราราม ซ.ศก. 4020 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโนนสำโรง ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดหนองหมากแซว ซ.ศก. 4020 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์สว่าง ซ.ศก. 4020 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน ซ.ศก. 4020 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดศรีโพนดวน ซ.ศก. 4020 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง