ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดธรรมวงศาวาส ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดใหม่สายพิรุณ ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าไม้งาม ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศรีบุญเรือง ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโคกพระ ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองจันสอน ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโพธิ์ทอง ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดราษฎร์บำรุง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดทุ่งสว่างดอนยาว ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองช้างตาย ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองพลวง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านเมืองโดน ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองคู ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองม่วงน้อย ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าประชาธรรม ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหันห้วยทราย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดสว่างสำโรง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศิริรักษ์วนาราม ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหลุ่งจาน ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดนักบุญยอเซฟ ซ.รพช. ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดสว่างโคกเพ็ด ซ.รพช. ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านเพ็ดน้อย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโพธิ์งามหนองกุง ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโนนหญ้านาง ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านวันชาติ ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดเทพประดิษฐ์ ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองพลวง ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านดอนแสบง ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าเทพนิมิตร ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองคึม ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านไร่อ้อย ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านตลาดไทร ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโนนไผ่เทียมจิต ซ.202 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดใหม่ตลาดไทร ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศรีอัมพรดอนตะหนิน ซ.202 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบึงกระโตน ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหรดี ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดเตยกระโตน ซ.202 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองแวง ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองกก ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดดงเค็ง ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดพลรังษี ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านประทาย ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าพุทธธรรม ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศรีชมชื่น ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดดอนอีหลุ่ม ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าโนนทอง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดปราสาทนางรำ ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านสี่เหลี่ยม ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโนนเพ็ด ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองแสง ซ.โยธาธิการ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าหนองยาง ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดสว่างศรีโพธยาราม ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดฝาผนังไทรงามวราราม ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบุไทพุทธธรรม ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าประชาชื่น ซ.โยธาธิการ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดวังม่วง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโคกกลาง ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดช่องแมวหนองยาง ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโนนลิ้นฟ้า ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าหนองโมง ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านกระเบื้อง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโนนสูง ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองกรด ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโนนพุทรา ซ.รพช. ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
คริสตจักรพระกิตติคุณ ซ.202 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดคาทอลิกบ้านหนองพลวง ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง