ค้นพบจำนวน 373 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดพรหมรัตนาราม ซ.ชบ. 3025 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดบ้านในบน ซ.ชบ. 3041 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดแก้วศิลาราม ซ.ชบ. 3198 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ซ.ชบ. 3122 ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดชลบุรีบุญญาวาส ซ.ชบ. 3122 ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดโคกเพลาะ ซ.315 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดป่าแก้ว ซ.ชบ. 3198 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองอ้อ ซ.3127 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดแปลงกระถิน ซ.ชบ. 3041 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดเขาดินญาณนิมิตร ซ.ชบ. 3198 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดโคกขี้หนอน ซ.3127 ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดหัวถนน ซ.ชบ. 3105 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดเกาะลอย ซ.ชบ. 3122 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดทรงธรรม ซ.ชบ. 3105 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดเนินตามาก ซ.315 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดสระรอยปทุมมาวาส ซ.ชบ. 3105 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองไก่เถื่อน ซ.บ้านหนองข่า 4 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดแก้วน้อย ซ.315 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดบางนาง ซ.ชบ. 3122 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดหนองปรือ ซ.ชบ. 3105 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดโบสถ์ ซ.315 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ถ.,บ้านหนองไผ่แก้ว 5, ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดอุทกเขปสีมาราม ซ.315 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดดอนทอง ซ.315 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดโพธาราม ถ.,บ้านหนองโพธิ์ 6, ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดแหลมแค ซ.ชบ. 3122 ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดโคกพุทธา ซ.315 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดเนินหิน ซ.AH19 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองขา ซ.บ้านหนองข่า 1 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองไผ่แก้ว ถ.,บ้านหนองไผ่แก้ว 8, ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดสำเภา ซ.บ้านสระคลอง 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองปลาไหล ถ.,บ้านบ่อน้ำ 6, ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดวรพตสังฆ์วาส ซ.บ้านเก่า-บางนาง ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดโคกท่าเจริญ ถ.เทศบาล 11 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดโป่งหิน ซ.3245 จ.ชลบุรี 20240
วัดหนองไม้แก่น ซ.3245 จ.ชลบุรี 20240
วัดพานทอง ซ.เทศบาล 7 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดใหม่เชิงเนิน ถ.,บ้านบ่อขิง หมู่ 5 4, ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดบ้านเก่า ซ.บ้านเก่า 18 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดบ้านใหม่ ถ.,บ้านใหม่ หมู่ 3 1, ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองสร้อยติ่ง ซ.ชบ. 4012 จ.ชลบุรี 20240
วัดนาวังหิน ซ.บ้านสระคลอง 3 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองเม็ก ซ.ชบ. 3031 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดบ้านกลาง ถ.,บ้านใหม่ หมู่ 3 1, ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดศรีประชาราม ซ.บ้านเก่า 6 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ถ.บ้านเรือนใหญ่ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดอ้อมแก้ว ถ.,อ้อมแก้ว 2, ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดพลับ ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดบ้านศาลา ถ.,บ้านกลางหมู่ 11 1, ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดพิมพฤฒาราม ถ.อินทอาษา ซอย 1 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดกลางทุมมาวาส ถ.ทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดไตรรัตน์วนาราม(วัดลิงงาม) ซ.315 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดกุฎโง้วปทุมคงคา ซ.315 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดเซิดสำราญ ซ.315 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดตะพังทอง ซ.บ้านยาง-เนินไม้ขาว ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดท้ายเซิด ซ.315 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดใหม่ท่าโพธิ์ ถ.สายบ้านล่าง-หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดเนินหลังเต่า ถ.บ้านเนินดินแดง ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองแช่แว่น ซ.315 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดโป่งปากดง ถ.,พัฒนา 1, ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดมาบโป่ง ซ.315 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดห้วยสูบ ถ.สายห้วยสูบ-หนองจอก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดห้วยหวาย ถ.เทศบาล ซอย 2 จ.ชลบุรี 20240
วัดนามะตูม ซ.บ้านหมู่ใหญ่ 3 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดบ้านไร่ ซ.ชบ. 3023 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดหมอนนาง ซ.บ้านเนินโรงหีบ 8 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองกระทุ่ม ซ.เทศบาล 7 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดชากสมอ(วัดสุขใจดี) ถ.,บ้านหนองไผ่กลางดอน 3, ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดดอนดำรงธรรม ถ.,ดำรงธรรม, ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดปรกฟ้า ซ.3341 จ.ชลบุรี 20240
วัดศรีพโลทัย ซ.วัดศรีทโลทัย ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดหนองกะขะ ซ.เทศบาล 13 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดหนองตำลึง ซ.315 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดเกาะจันทร์ ถ.เทศบาล ซอย 2 จ.ชลบุรี 20240
วัดอู่ตะเภา ถ.วิบูลย์ประชารักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดสระตาพรหม ซ.ชบ. 4012 จ.ชลบุรี 20240
วัดทุ่งขวาง ถ.,ทุ่งขวาง 6, ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองขยาด ซ.ชบ. 3104 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดหนองยายหมาด ซ.ชบ. 4012 จ.ชลบุรี 20240
วัดโป่งตามุข ถ.,บ้านไร่-หนองกาน้ำ 6, ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดสังกะสี ถ.,วัดสังกะสี, ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดเนินแร่ ซ.3246 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดนากครอก ซ.349 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
วัดพระพุทธบาทเขาบางทราย ถ.วิบูลย์ธรรมรักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดราษฎร์สโมสร ถ.,ราษฎร์สโมสร, ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดเขาบางทราย ซ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดเกาะโพธาวาส ซ.เทศบาล 3 จ.ชลบุรี 20240
วัดหนองแฟบ ถ.หนองม่วง ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดท้องคุ้ง ถ.ประชาอุทิศ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดทับบริบูรณ์ ซ.ชบ. 4043 จ.ชลบุรี 20240
วัดเขาแรด ถ.หนองม่วง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดกระบกคู่ ถ.เทศบาล ซอย 14 จ.ชลบุรี 20240
วัดป่าเลิศรัตนาราม ซ.เทศบาล 10 จ.ชลบุรี 20240
วัดห้วยยาง ถ.,บ้านไร่-หนองกาน้ำ 9, ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
วัดพุทธบาทเขานางนม ซ.ชลประทาน จ.ชลบุรี 20240
วัดช่องลม ถ.พิพิธ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดหนองชุมเห็ด ซ.3245 จ.ชลบุรี 20240
วัดธรรมนิมิตต์ชลบุรี ซ.บ้านสวน-สุขุมวิท 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดหนองศรีสงวน ถ.,มิตรภาพ, ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วัดโพธิ์ ถ.พิพิธ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง