ค้นพบจำนวน 72 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอู่ทอง ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดอ่างแก้วเขาชายธง ซ.สพ. 3019 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดใหม่สิทธาวาส (วัดหางตลาด) ซ.3505 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดห้วยด้วน ซ.อบจ. สพ. 2041 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดห้วยคู้ราษฎร์นิมิต ซ.สพ. 3019 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหลวง ซ.อบจ. สพ. 2065 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหนองหลุม ซ.333 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหนองยายทรัพย์ ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 4013 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
วัดหนองโพธิ์คีรีเขต ซ.สพ. 3019 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหนองบัว ซ.รพช. สพ. 3209 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหนองตาสาม ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหนองตาลัย ซ.สพ. 3019 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหนองกระทิง ซ.สพ. 3019 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหนองกระโซ่ ซ.รพช. สพ. 3183 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโสภาวราราม (วัดหนองกุฏิ) ซ.3460 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดสามัคคีธรรม ซ.สพ. 4012 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดสระยายโสม ถ.มาลัยแมน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
วัดสระพังลาน ซ.สพ. 3009 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
วัดสระบัวทอง ซ.รพช. สพ. 2056 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดสระกร่างเจริญธรรม ซ.333 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดศิริวรรณาราม ซ.3461 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดศรีพร (วัดดอนพุทรา) ซ.สพ. 4012 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดยางสว่างอารมณ์ ซ.สพ. 4012 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดยางยี่แส ถ.,ท่าพระตะวันออก 7, ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดยางไทยเจริญผล ซ.3505 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโภคาราม (วัดดอนคา) ซ.333 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโพธิ์ทองเจริญ ซ.333 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโพธิ์เงิน ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโพธิ์เขียว ซ.333 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโพธาราม ซ.สพ. 3197 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดพลับพลาไชย ซ.333 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดไผ่แอก ซ.อบจ. สพ. 2066 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโป่งพรานอินทร์ ซ.สพ. 3019 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดปทุมสูตยาราม ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 4013 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
วัดปทุมสราวาส ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดปทุมวนาราม ซ.รพช. สพ. 4102 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดปฐมเจดีย์ ซ.333 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโบสถ์วิทยาคาร ซ.อบจ. สพ. 2065 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดบ้านกล้วย ซ.รพช. สพ. 3199 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดนันทวัน ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 4013 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
วัดเทพคีรีวงษ์ ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดทุ่งตลิ่งชัน ซ.อบจ. สพ. 2066 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดทุ่งดินดำ ซ.3468 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดท่าพระยาจักร (วัดช่องลม) ซ.อบจ. สพ. 2065 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดดอนหอคอย ซ.อบจ. สพ. 2065 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดดอนสุโข ซ.รพช. สพ. 3275 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
วัดดอนมะเกลือ ซ.สพ. 3009 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
วัดชัยมงคล ถ.มาลัยแมน ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
วัดชัยเภรีย์ ซ.333 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดจำปา ซ.สพ. 3015 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดจันทราวาส ซ.สพ. 4012 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโคกสำโรง ซ.333 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโคกยายเกตุ ซ.อบจ. สพ. 2038 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดคีรีรัตนาราม ซ.333 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดคีรีเจริญผล ซ.สพ. 3019 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดคอกวัว ซ.สพ. 3019 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดคลองตัน ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดคณฑี ซ.อบจ. สพ. 2066 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ซ.รพช. สพ. 2098 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดเขาทำเทียม ซ.อบจ. สพ. 2079 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดเขาดีสลัก ซ.สพ. 3019 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดเขากุฏิ ซ.อบจ. สพ. 2041 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดเขากำแพง ซ.3472 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดเขากระจิว ซ.รพช. สพ. 2056 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดกลางบ้านดอน ซ.3505 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดกกม่วง ซ.3468 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดแสลบเขต ซ.สพ. 3019 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดหนองปลิง ซ.รพช. สพ. 4102 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดนักบุญลูกา ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
คริสตจักรร่วมใจ ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดโพธาราม หมู่5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170
วัดพระศรีสรรเพชญาราม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง