ค้นพบจำนวน 56 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหินดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดห้วยทรายรัตนวราราม ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดห้วยตะกั่ว วารีพันธ์ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดหนองหลวงโพธิ์แก้ว ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองทรายกลอย ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดหนองแดงธรรมประธีป ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองกำไรสามัคคีธรรม ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดสิริจันทาวาส ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดศิริรัตนาราม ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดศิริเจริญธรรม ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดศรีอรุณโพธิ์ทอง ซ.2275 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดวิมลญาณประชาสรรค์ ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดวังไลย์ ซ.รพช. พช. 3217 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดวังพิกุล ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดวังปลาสามัคคีธรรม ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดวังทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดราหุล ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดราษฎร์พิกุลทอง ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดรัตนาราม ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดพุทธชินสีเสรีราษฎร์ ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดพญาวัง ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดป่าศรีมงคล ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบึงสามพันวิมุติตาราม ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบึงสามพันล่าง ซ.โยธาธิการ พช. 2112 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบึงสามพัน ซ.โยธาธิการ พช. 2112 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบ้านโปร่งเจริญ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดบ้านนางาม ซ.โยธาธิการ พช. 2044 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดบรรพตาราม ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดเนินดาดใหญ่ ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดน้ำตกอู่เรืออุดมพร ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดไทยถาวรสามัคคีธรรม ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดทรัพย์เกษตรใน ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดทรัพย์เกษตรนอก ซ.21 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดดาวนิมิตร ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับอุดม ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับสำราญใต้ ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับสมอทอด ซ.เทศบาล 16 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับสมพงษ์ ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับไม้แดงใหม่ ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับไม้แดง ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับไพรวัลย์แสวงธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดซับปรางค์ทอง ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดซับบอน ซ.รพช. พช. 3217 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดโคกยาว ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดโคกตายอ ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดโคกกรวด ซ.รพช. พช. 3020 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดคีรีมงคล ซ.โยธาธิการ พช. 2065 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดเขาแหลมเจริญธรรม ซ.เทศบาล 1/1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดเขาเกษวงศ์คีรี ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
มัสยิดอัล-ญีฮาร์ดวังพิกุล ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
คริสตจักรแสงธรรม ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
คริสตจักรบ้านหนองยาว ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
คริสตจักรความหวังบึงสามพัน ซ.เทศบาล 3 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
คริสตจักรของพระคริสต์ ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง