ค้นพบจำนวน 156 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุดมมังคลาราม ซ.2385 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอินทรศักดิ์ ซ.2402 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอินทร์เจริญ ซ.21 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอาคเนย์ ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดใหม่สามัคคีชัย ซ.โยธาธิการ ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดใหม่ชัยมงคลบ้านโป่งหว้า ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดใหม่ชัยมงคล ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดห้วยทรายเทพนิมิตร ซ.2320 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดห้วยไคร้ ซ.รพช. พช. 2066 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดหนองแหวนสามัคคีธรรม ซ.2275 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดแสนสุข ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดเสาธงทอง ซ.2007 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดสำนักวิปัสสนาสงฆ์คลองมะนาว ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดสามัคคีพัฒนาราม ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดสามัคคีธรรม ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดสามัคคีชัย ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดสามสวน ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดสะแกพนาราม ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2326 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดสว่างอารมณ์ ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดสนามบิน ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดสนธิกรประชาราม ซ.2326 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดศิลาโมง ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดศิลาดอกไม้ ซ.2385 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดศรีสัญชัย ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดเวฬุวนาราม ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดวารีวนาราม ซ.2275 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดวารีวงค์ ซ.2275 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดวังมะช่อราษฎร์บำรุง ซ.2275 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดวังทองเจริญธรรม ซ.2303 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดวังชมพู ซ.113 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดวังเจริญรัตน์ ซ.2275 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดวังจาน ซ.2385 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดวังขอน ซ.2320 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดลำป่าสักมูล ซ.2402 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดลาดน้อย ซ.2303 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดราษฎร์ศรัทธาบ้านนา ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดราษฎร์บูรณะ ซ.2326 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดราษฎร์บำรุง (วัดกลาง) ซ.2275 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดระวิง ซ.2320 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดยาวีเหนือ ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดยาวีใต้ ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดยางแหลมวนาราม ซ.2320 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดยางลาดสว่างอารมณ์ ซ.2275 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดแม่พระเมืองลูร์ด ถ.เพชบุระ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดมหาธาตุ ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดมณีไพรสณฑ์ (วัดโนนตูม) ซ.พช. 4004 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดภูเขาดิน ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโพธิ์สว่าง ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดโพธิ์เย็น ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโพธิ์ทอง ซ.2385 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโพธิ์กลาง ซ.2326 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโพธิ์กลาง ซ.2374 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดโพธิ์กลาง ซ.21 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโพธิ์ ซ.2374 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดเพชรวราราม ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดพ่อขุนผาเมือง ถ.คชเสนีย์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดพระนอน ซ.2007 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดพระแก้ว ซ.เพรชเจริญ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโป่งหว้าประชาราษฎร์ ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโป่งตะแบกศิลาราม ซ.2303 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดโป่งดินแดง ซ.2275 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดป่าห้วยไร่ ซ.2320 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดป่าสักเรไร ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดป่าเรไร ซ.รพช. พช. 2066 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดป่าบ้านโคก ซ.2326 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดปากน้ำ ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดประทานพร (วัดปากน้ำตะวันตก) ซ.2275 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดประตูดาว ซ.ประตูดาว ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดปฏิหาริย์มหาปัญโญ ซ.2275 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโบสถ์ยางลาด ซ.2275 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ซ.2385 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดโบสถ์ชนะมาร ซ.2326 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบุญน้ำทิพย์ ซ.21 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบุ่งกกเรียง ซ.2326 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบ้านห้วยแหน ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบ้านหนองจอก ซ.2320 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดบ้านสะแกงาม ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบ้านไร่เหนือ ซ.2326 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบ้านไร่ ซ.วัดบ้านไร่ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบ้านพี้ศรีสุข ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบ้านนางงั่วเหนือ ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดบ้านน้อยพัฒนา ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบ้านคลองบง ซ.2326 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดบรมกิตติธรรมิการาม ซ.2275 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนสุวรรณป่าเลา ซ.พัฒนา 1 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนสว่างอารมณ์ ซ.โยธาธิการ พช. 2058 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนสว่างจันทร์ ซ.2275 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนสว่าง ถ.สามัคคีชัย ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนศรีแก้ว ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนศรัทธาชุม (วัดอมกง) ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดโนนประชาสรรค์ ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดโนนน้ำร้อน ซ.2275 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนตะแบก ซ.รวมชัยแสงสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดโนนจั่น ซ.2402 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดเนินอิฐสีเพชรสุริยัญ ซ.2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดเนินสะอาด ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดเนินสบาย ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดเนินสง่า ซ.2320 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดเนินระหาน ซ.2275 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง