ค้นพบจำนวน 384 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินทรีย์ศรีสังวรณ์ ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดอัมพวนาราม ซ.1201 ต.วังพิณพาทย์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดอมราวาส ซ.สท. 5023 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
วัดใหม่หนองเงิน ซ.Singhawat ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดใหม่แสงทอง ซ.102 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดใหม่สุขเกษม ซ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์วราราม (วัดสบู) ซ.สท. 4006 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดใหม่มนต์คีรี ซ.สท. 4014 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดใหม่โพธิ์ทอง ซ.AH16 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดใหม่ไทยบำรุง ซ.Singhawat ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดใหม่เจริญผล (วัดหัวเขา) ซ.101 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดใหม่คลองไผ่งาม ซ.สท. 5073 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
วัดใหม่คลองต่างเจริญธรรม ซ.สท. 3010 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
วัดใหม่ไกรกลาง ซ.1057 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดใหม่ ซ.12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดใหญ่ชัยมงคล ซ.1113 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดเหมืองนา ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดหาดเสี้ยว ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหาดสูง ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหาดทรายผันอินทราราม ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหาดแค ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหางตลาด ซ.สท. 4001 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดหัวฝาย ซ.1054 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
วัดหัวฝาย ซ.1048 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดหัวเขา ซ.สท. 4007 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
วัดห้วยหัวแหวน ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดห้วยโป้ ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดห้วยติ่งธารทอง ซ.102 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดห้วยเจริญ ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดห้วยไคร้ภูทอง ซ.สท. 5071 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
วัดหมอสามัคคีธรรม ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดหนองอ้อ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหนองแหน ซ.1195 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดหนองหญ้าปล้อง ซ.AH16 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
วัดหนองโว้ง ซ.101 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดหนองรั้งเหนือ ซ.1054 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดหนองไม้กอง ซ.สท. 5073 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
วัดหนองฝาด ซ.1056 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดหนองผักบุ้ง ซ.1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม ซ.สท. 4013 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดหนองบัวดำ ซ.สท. 5073 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
วัดหนองบัว ซ.สท. 2009 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดหนองบัว ซ.สท. 5043 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดหนองบัว (เก่า) ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดหนองตูม ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดหนองตาโชติ ซ.สท. 5051 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดหนองชุมแสง ซ.สท. 4013 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดหนองกระดี่ ซ.101 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดหนองกกเทพนิมิต ซ.1311 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดหนองกก ซ.1311 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดโสภาราม ซ.101 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดแสนตอ ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดเสาหินราษฎร์บำรุง ซ.Singhawat ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดเสาหิน ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดสุวรรณคีรี ซ.AH16 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดสุเม่น ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดสุทธาราม (วัดป่างิ้ว) ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดสิงห์ทอง ซ.สท. 2005 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดสำนัก ซ.1113 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดสามหลัง ซ.1048 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230
วัดสามพวง ซ.101 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดสันติสุข ซ.1056 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดสันติธรรมวนาราม ซ.สท. 4013 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดสังฆาราม ซ.AH16 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ถ.เกษมราษฏร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดสวัสดิการาม (วัดต้นหัด) ซ.หน้าเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดสวรรคาราม ซ.หน้าเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดสวนแก้วอุทยานน้อย ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดสระศรี ซ.12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดสง่าราษศรัทธาราม ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดสงฆาราม ซ.สท. 4022 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดศิริเขตคีรี (วัดพระร่วงผดุงธรรม) ซ.1294 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดศาลาไก่ฟุบ ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดศรีโอภาส ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
วัดศรีสำราญ (วัดนามอญ) ซ.1195 ต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดศรีสัชนาลัย ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดศรีสังวร ซ.101 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดศรีสหกรณ์ ซ.1318 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
วัดศรีสวาย ซ.สท. 4016 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดศรีสรรค์ ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดศรีเศวตวราราม ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดศรีเมือง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดศรีมหาโพธิ์ ซ.1053 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดศรีโพธิ์งาม (วัดเนินทอง) ซ.101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดศรีนิโครธาราม ซ.เทศบาล 5 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดศรีเชลียงศรัทธาธรรม ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดเวฬุวนาราม ซ.สท. 5091 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดวิเศษสมบูรณ์ ซ.1048 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230
วัดวิเวกวนาราม (วัดเชตุพน) ซ.สท. 4016 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดวาลุการาม ซ.สท. 4001 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดวังใหญ่ ซ.1195 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดวังหว้า ซ.1113 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
วัดวังสวรรค์ ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วัดวังสมบูรณ์ ซ.1327 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
วัดวังวนมงคลวราราม ซ.AH16 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
วัดวังวน ซ.สท. 2009 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดวังลึก ซ.1054 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
วัดวังลึก ซ.สท. 5074 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง