ค้นพบจำนวน 133 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินทาราม ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดอโยธยา ถ.,ต้นโพธิ์, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดใหญ่ชัยมงคล ซ.3477 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหันตรา ซ.3061 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหอระฆัง ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดหน้าพระเมรุ ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ถ.,อู่ทอง 48, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณดาวาส ถ.ชีกุน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ถ.,ปรีดีพนมยงค์ 11, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสุวรรณเจดีย์ ถ.,นเรศวร 14, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสำเภาล่ม (วัดท่าใหม่) ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสามวิหาร ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อย. 4009 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสระมณฑล ถ.,อู่ทอง 26, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสมณโกฎฐาราม ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดสนามไชย ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดศาลาปูน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดศรีโพธิ์ ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดวรโพธิ์ ซ.คลองท่อ ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดวรเชษฐาราม ถ.,อู่ทอง 34, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดวรเชษฐ์ (วัดวรเชต) ซ.3263 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดวงษ์ฆ้อง ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโลกยสุธา ถ.,อู่ทอง 30, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดลังกา ถ.คลองมะขามเรียง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดลอดช่อง ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดราชประดิษฐาน ถ.ชีกุน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดราชบูรณะ ซ.นเรศวร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดราชบัวขาว ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดรัตนชัย ซ.U-thong Rd ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดระฆัง ถ.,คลองท่อ 13, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดแม่นางปลื้ม ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดมหาโลก ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดมหาธาตุ ซ.นเรศวร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโพธิ์เผือก ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพุทไธศวรรย์ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพิชัยสงคราม ซ.3053 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพระศรีสรรเพชญ ซ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพระราม ซ.นเรศวร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพระญาติการาม ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพระงาม ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ซ.3477 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดพนมยงค์ ซ.309 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดไผ่โสมนรินทร์ ซ.3061 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดป่าโค ซ.3053 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดปากกราน ซ.อย. 4018 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดป้อมใหญ่ ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดป้อมรามัญ ซ.อย. 2003 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดปราสาท ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดประดู่ทรงธรรม ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโบสถ์ราชเดชะ ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดบำรุงธรรม ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดบางกะจะ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ซ.อย. 4009 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดบรมพุทธาราม ซ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดนางกุย ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดธรรมิกราช ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดธรรมาราม ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดธรรมนิยม ซ.3053 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดท่าโขลง ซ.309 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดท่าการ้อง ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดทองปุ ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดทรงกุศล ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโตนด ซ.AH2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดตูม ซ.309 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดตึก ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดตะไกร ซ.309 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดดุสิตาราม ถ.,ต้นโพธิ์, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดดาวดึงส์ ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดญาณเสน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดไชยวัฒนาราม ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเชิงท่า ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดชุมพล ซ.309 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดช้างใหญ่ ซ.บ้านโรงนา ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดช่างทอง ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดช้าง ซ.3469 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเจ้าย่า ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเจ้าพรามณ์ ซ.คลองท่อ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเจดีย์แดง ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดจันทร์ประเทศ ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดโคกจินดาราม ซ.3469 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดแค ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดแค ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดครุธาราม ซ.3060 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเขียน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดขุนแสน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดขุนพรหม ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดขนอน ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดไก่เตี้ย ซ.3469 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเกาะแก้ว ซ.U-thong Rd ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดเกตุ ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกุฎีลาย ซ.309 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกุฎีทอง ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกุฎีดาว ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกะสังข์ ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกลางรามัญ ซ.อย. 2003 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกลางปากกราน (วัดคลองตะเคียน) ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกลางทุ่ง ซ.AH1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดกลาง ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง