ค้นพบจำนวน 256 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเอนกดิษฐาราม ซ.สุขาภิบาลบางใหญ่ 8 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดอุบลวนาราม (วัดบัว) ถ.สำเร็จพัฒนา ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดอุทยาน ซ.รพช. นบ. 4140 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดอินทราราม ซ.วัดอินทราราม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดอินทร์ ถ.,วัดเสาธงหิน, ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดอัมพวัน ซ.โยธาธิการ นบ. 2014 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต ซ.รพช. นบ. 3191 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดอมฤต ถ.,บางไผ่ 21, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดใหม่ผดุงเขต ซ.ผดุงสวัสดิ์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ซ.โยธาธิการ นบ. 2023 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดหูช้าง ถ.นครอินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดหลังบาง ซ.โยธาธิการ นบ. 2009 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดหนองเพรางาย ซ.นบ. 6014 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดหงส์ทอง ถ.,สุขาประชาสรรค์ 2 37, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดแสงสิริธรรม ซ.โยธาธิการ นบ. 4005 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดเสาธงหิน ถ.,วัดเสาธงหิน, ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดเสาธงทอง ซ.ศรีกตัญญู ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดเสนีย์วงศ์ ซ.รพช. นบ. 4012 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดสุนทรธรรมิการาม ซ.อัจฉริยะพัฒนา 2 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสิงห์ทอง ซ.โยธาธิการ นบ. 2023 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดสิงห์ ถ.นครอินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสำโรง ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 17 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสาลีโขภิตาราม ซ.บางพลับ 1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดสามง่าม ซ.340 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดสังวรพิมลไพบูลย์ ซ.โยธาธิการ นบ. 2014 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดสังฆทาน ถ.,บางไผ่ 17, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดสักใหญ่ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 25 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสักน้อย ซ.ยายวรรณ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสะพานสูง ซ.บ้านแหลมกลาง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดสะแก ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดสว่างอารมณ์ ซ.กรมโยธาธิการและผังเมือง ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดสวนใหญ่ ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 20 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสวนแก้ว ซ.โยธาธิการ นบ. 2025 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดสลักเหนือ ถ.,วัดสลักเหนือ, ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดสลักใต้ ถ., 7, ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดสร้างใหม่ ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดสโมสร ซ.346 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดสมรโกฏิ ถ.,วัดสมรโกฏิ, ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดส้มเกลี้ยง ถ.ประชาอุทิศ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดส้มเกลี้ยง ซ.อัจฉริยะพัฒนา ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดสนามเหนือ ถ.,สุขาประชาสรรค์ 1 6, ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดสนามนอก ซ.เทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดศาลารี ถ.,บางไผ่ 14, ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดศาลากุล ซ.ปากด่าน 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดศรีเรืองบุญ ซ.อัจฉริยะประสิทธิ์ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดศรีราษฎร์ ถ.,วัดเสาธงหิน, ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) ถ.,สุขาประชาสรรค์ 2 47, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดศรีประวัติ ถ.สำเร็จพัฒนา ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดศรีเขตนันทาราม ซ.โยธาธิการ นบ. 2028 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดลุ่มคงคาราม ซ.ลุ่มพัฒนา 1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดลำโพ ซ.โยธาธิการ นบ. 2029 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดลานนาบุญ ถ.,ประชาราษฎร์ 1, อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดลาดปลาดุก ซ.นบ. 2006 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดลากฆ้อน ซ.นบ. 3003 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดละหาร ซ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดละมุดใน ซ.นครอินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดเรืองเวชมงคล ซ.มิตรประชา ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดราษฎร์ประคองธรรม ถ.,วัดเสาธงหิน, ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดราษฎร์นิยม ซ.โยธาธิการ นบ. 2038 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดรวก ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 30 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดยุคันธราวาส ถ.,ต้นคูณ 1, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดยอดพระพิมล ซ.กรมโยธาธิการและผังเมือง ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดโมลี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดมะสง ซ.เกตุอ่ำพัฒนา ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดมะเดื่อ ถ.,วัดเสาธงหิน, ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดโพธิ์เอน ซ.รพช. นบ. 4140 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดโพธิ์เผือก ถ.,ดวงดี, ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดโพธิ์บ้านอ้อย ถ.,สุขาประชาสรรค์ 2 35, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดโพธิ์บางโอ ซ.ยายวรรณ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดโพธิ์ทองล่าง ถ.,กรุงเทพ-นนท์ 2, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโพธิ์ทองบน ถ.,วัดโพธิ์, ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดแพรก ซ.อัจฉริยะพัฒนา ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดเพลง ถ.,ไทรม้า 11, ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดเพลง ซ.บางกรวย-จงถนอม ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดเพรางาย ซ.นบ. 2006 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดพุทธปัญญา ถ.,ดวงมณี, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ซ.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพิกุลเงิน ถ.,วัดเสาธงหิน, ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดพลับพลา ถ.,พิบูลสงคราม 3, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ซ.เทศบาล 3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดพระแม่มหาการุณย์ ถ.,พระแม่มหาการุณย์ 2, ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดพระนอน ถ.ประชาอุทิศ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดพระเงิน ซ.คสล.เลียบคลองประปา ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดฝาง ซ.วัดกำแพง 8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดไผ่เหลืองสัจธรรมาราม ซ.โยธาธิการ นบ. 2009 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดไผ่เหลือง ซ.302 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
วัดไผ่ล้อม ถ.,สุขาประชาสรรค์ 1 6, ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดผาสุกมณีจักร ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดป่าเลไลย์ ซ.บ้านแหลมกลาง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดป่าเรไร ซ.พยอมปานประสงค์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดปากน้ำนนทบุรี ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดปากคลองพระอุดม ซ.ศรีกตัญญู ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดปากคลองพระอุดม ซ.บ้านแหลมกลาง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดปลายคลองขุนศรี ซ.กรมโยธาธิการและผังเมือง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
วัดปราสาท ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดปรางค์หลวง ซ.โยธาธิการ นบ. 2014 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดประชารังสรรค์ ซ.โยธาธิการ นบ. 2025 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดปรมัยยิกาวาส ถ.,สุขาประชาสรรค์ 1 6, ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดโบสถ์บน ถ.,ต้นคูณ 1, ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
วัดโบสถ์ดอนพรหม ซ.โยธาธิการ นบ. 2025 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง