ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบางบำหรุ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดภาวนาภิรตาราม ซ.บางขุนนนท์ 20 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดเจ้าอาม ถ.บางขุนนนท์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดนายโรง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดปฐมบุตรอิศราราม (วัดยี่สาย) ถ., จรัญสนิทวงศ์ 45 แยก 7, อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซ.บางขุนนนท์ 6 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดไชยทิศ ถ.,ตั้งตรงจิตต์, บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดบางขุนนนท์ ซ.บางขุนนนท์ 19 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดศรีสุดาราม ซ.บางขุนนนท์ 6 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดใหม่ยายแป้น ซ.บางขุนนนท์ 2 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดดุสิตารามวรวิหาร ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 1 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสุวรรณาราม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดเพลงวิปัสสนา ซ.ยิ่งอำนวย 2 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดมะลิ ซ.อำนวยผล 2 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสุทธาวาส (วัดดุสิต) ถ.วัดสุทธาวาส บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอมรินทราราม ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ) ถ.,สุดสาคร, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดฉิมทายกาวาส ถ.,นพมาศ, ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดรวกสุทธาวาส ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 35 แยก 7, บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดวิเศษการ ถ.พรานนก ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสีหไกรสร (วัดช่องลม) ถ.,วัฒนา, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดยางสุทธาราม ถ.,สายใต้เก่า, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดลครทำ ถ.อิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดระฆังโฆสิตาราม ซ.อรุณอมรินทร์ 18 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดดงมูลเหล็ก ซ.จรัญสนิทวงศ์ 28 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดอัมพวา ซ.จรัญสนิทวงศ์ 22 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดพระยาทำ ซ.อรุณอมรินทร์ 15 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดครุฑ ซ.อิสรภาพ 35 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดชิโนรสารามวรวิหาร ถ.อิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดโพธิ์เรียง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 18 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดบางเสาธง ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 19 แยก 12, บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
มัสยิดอันซอริสซุนนะห์ ซ.อรุณอมรินทร์ 24 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
มัสยิดกุฏีหลวง ถ.,กุฏีหลวง, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ศาสนาจักรพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย ถ.,สุริยาพรเทพ, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
คริสตจักรประชาร่วมใจ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 25 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดชิโนรส ซ.วัดชิโนรส ถ.อิสรภาพ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-4120523
วัดเพลงวิปัสสนา 481 ซอยยิ่งอำนวย จรัญสนิทวงศ์ 37 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-412-2257
02-864-4364
02-412-9339
02-418-3420
02-412-1209
02-418-0310
02-418-2758
02-412-9335
02-412-9341
วัดมะลิ 487 จรัญสนิทวงศ์ 37 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-411-1807
02-864-5506
02-864-4856
02-864-5190
02-864-5184
02-864-6539
02-412-2481
วัดใหม่ 63 บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-433-5218
02-434-4541
02-882-3886-7
02-433-4513
02-882-4797-8
02-435-7555-6
02-424-4329
02-424-0473
วัดเจ้าอาม 137 บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-882-7709

02-882-7535
02-424-0925
02-435-0331
02-424-0363
วัดภาวนาภิรตารม 187 ซอยภาวนา บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-424-0402
02-434-7429
วัดนายโรง 692 จรัญสนิทวงศ์ 45 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-434-9119
02-433-9874
02-433-5987
02-884-5209
02-884-5383-4
02-884-5899
02-884-5208
วัดฉิมทายกาวาส 268 พรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-412-2069
02-412-3229
02-412-8136
02-848-9337
วัดรวกสุทธาราม บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-411-3407
02-866-6318
02-411-2517
02-866-6320
02-412-8169
02-411-3065
วัดอัมพวา บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-411-1495
02-866-0893
02-412-6973
02-866-104
02-866-2255
วัดอมรทายิการาม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-866-1293
02-866-1307
02-848-9465
02-412-2075
02-411-3906
02-866-2297
วัดวิเศษการ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-4123597
วัดระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 02-4112039
วัดอมรินทรารามวรวิหาร ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วัดสุวรรณคีรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-866-1293
02-848-9465
02-412-2075
02-411-3906
02-866-2297
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง