ค้นพบจำนวน 245 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง หมู่3 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ หมู่6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูยิ หมู่4 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี หมู่6 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ หมู่5 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาวอ ตำบลสาวอ หมู่6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ตำบลกายูคละ หมู่6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก หมู่9 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน หมู่8 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาไม ตำบลบองอ หมู่5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละเวง หมู่3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มไทร ตำบลเกียร์ หมู่2 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยือราแป ตำบลสุวารี หมู่3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง หมู่3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี หมู่2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง หมู่2 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต หมู่10 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก หมู่6 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ หมู่5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไผ่ หมู่2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน หมู่3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือและห์ หมู่1 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือเระ หมู่1 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี หมู่4 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง หมู่6 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน หมู่5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ หมู่8 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตืองอ หมู่3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตายา ตำบลสุวารี หมู่1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตามุง หมู่2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ หมู่3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอแล ตำบลเอราวัณ หมู่6 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซือเลาะ หมู่4 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซีโป ตำบลเฉลิม หมู่3 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน 12 หมู่13 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบลตันหยงมัส 5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ หมู่1 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ หมู่3 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกูมุง ตำบลจะแนะ หมู่2 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกูบู ตำบลไพรวัน หมู่6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาลูบี ตำบลซากอ หมู่4 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา หมู่2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ หมู่6 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง หมู่1 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส หมู่3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลูบี ตำบลสากอ หมู่6 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง หมู่4 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต หมู่8 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร หมู่3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ หมู่8 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี หมู่3 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง หมู่1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะตอ ตำบลบาตง ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ดง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ หมู่4 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต หมู่2 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางปอ ตำบลบางปอ หมู่3 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสากอ ตำบลสากอ หมู่4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลาใหม่ หมู่3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบะสาวอ หมู่2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบ๊ะบายะ หมู่1 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำภู หมู่2 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาโละ หมู่7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหาร ตำบลละหาร หมู่2 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลริโก๋ หมู่1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมูโนะ 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะรือโบออก หมู่3 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะรือโบตก หมู่5 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะนังตายอ หมู่1 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง หมู่4 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปูโยะ หมู่3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปาเสมัส หมู่4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะลุกาสาเมาะ หมู่2 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบูกิ๊ต หมู่9 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบาตง หมู่4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางขุนทอง หมู่2 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบาโงสะโต หมู่4 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบองอ หมู่2 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะมะยูง จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะปอเยาะ หมู่2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดุซงญอ หมู่1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ หมู่2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกาวะ หมู่1 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกาลิซา หมู่5 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกาเยาะมาตี หมู่2 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะลุวอเหนือ หมู่2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะลุวอ หมู่7 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโล๊ะจูด หมู่3 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง