ค้นพบจำนวน 118 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 95 ถ.เทศบาล ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก่า ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หาดทราย ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลิเง๊ะ หมู่3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บือซู ตำบลบันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุเผะ ตำบลกรงปินัง จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกระทิง ตำบลห้วยกระทิง จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน หมู่5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด 2 หมู่6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง 1 หมู่2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนคร หมู่6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต หมู่4 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ หมู่4 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด หมู่2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย หมู่1 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลูโบ๊ะบันยัง ตำบลกาบัง หมู่3 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน หมู่3 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิดล ตำบลลิดล ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 111 ถ.เพชรเกษม หมู่1 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลากอ ตำบลยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละหาด ตำบลแม่หวาด หมู่1 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละแอ ตำบลละแอ หมู่1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านราโมง ตำบลยะรม จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะลา ตำบลยะลา หมู่1 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะรม ตำบลยะรม จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม หมู่1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปูแล บาโร๊ะ หมู่1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาแดรู ตำบลกาตอง หมู่1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปะแต ตำบลปะแต หมู่6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงตา ตำบลบือมัง หมู่5 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุดี ตำบลบุดี 118/1 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง หมู่1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาลอ ตำบลบาลอ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก หมู่3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง หมู่2 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ หมู่3 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบันนังดามา ตำบลกาบัง หมู่1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนอก ตำบลตาชี หมู่2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาสา ตำบลพร่อน หมู่3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ หมู่3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ หมู่3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน หมู่8 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดุซงกูจิ ตำบลสะเอะ จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซาไก ตำบลบ้านแหร หมู่3 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง หมู่2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต หมู่4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด หมู่7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองน้ำใส ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกูแบรายอ หมู่4 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกือลอง ตำบลกือลอง หมู่6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาตอง ตำบลกาตอง หมู่2 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระป๋อง ตำบลแม่หวาด จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา หมู่2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหร ตำบลบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง หมู่4 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะ หมู่5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ หมู่1 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ หมู่2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บาโหย ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ธารน้ำทิพย์ ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะเตงนอก ตำบลสะเตง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบุดี ตำบลบุดี หมู่7 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ หมู่5 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ หมู่3 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอเบตง 1 ถ.รัตนเสถียร จ.ยะลา 95110
สถานพยาบาลเรือนจำกลางยะลา 3 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 226 ถ.ผังเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 92 ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 10 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง 97/364-365 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 2 ถ.ประชาอุทิศ จ.ยะลา
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 532-534 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลยะลา 152 ถ.สิโรรส อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงพยาบาลกรงปีนัง 122 จ.ยะลา 95000
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง ต.เบตง อ.ต.เบตง จ.ยะลา 95110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ถ.ปรีชาวิถี หมู่1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ถ.สันติราษฏร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา 410 ถ.สุขยางค์บันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธารโต ถ.สุขยางค์ หมู่1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกิ่งอำเภอกรงปินัง 111 จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง