ค้นพบจำนวน 53 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี หมู่2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง หมู่3 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก 9 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว 177 ถ.ควนมะพร้าว หมู่1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำ ตำบลร่มเมือง หมู่9 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี หมู่6 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี หมู่11 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากประ ตำบลลำปำ ถ.ปากประ หมู่8 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ ถ.ไชยบุรี หมู่8 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม หมู่4 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด ถ.เพชรเกษม หมู่1 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน หมู่8 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย หมู่7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี หมู่4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด หมู่2 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนถบ ตำบลพญาขัน หมู่4 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไพ ตำบลท่าแค ถ.เพชรเกษม หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโตระ ตำบลตำนาน หมู่13 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกชะงาย หมู่2 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน ถ.อภัยบริรักษ์ ซอย 13 หมู่5 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำปำ ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางพัทลุง 27 ถ.ทัณฑ์บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพัทลุง อาคารเลขที่ 11-14 ถ.ประชาบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง ถ.ช่วยทุกข์ราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
สถานีอนามัยบ้านมะกอกใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยปากประ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านอ้ายน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านควนถบ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านปรางหมู่ ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยตำบลลำปำ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านควนมะพร้าว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านโคกชะงาย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านหัวถนน ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านน้ำเลือด ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านโต๊ระ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านไพ ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านทุ่งลาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านลำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านปลวกร้อน ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านนาโหนด ถ.เพชรเกษม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีอนามัยบ้านต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ถ.โพธิ์สะอาด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลปิยะรักษ์ ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง