ค้นพบจำนวน 273 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนประดู่ หมู่5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่8 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนางตุง หมู่11 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปันแต หมู่6 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี หมู่2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง หมู่3 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดไข่เต่า ตำบลนาปะขอ หมู่11 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด หมู่2 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลชะมวง หมู่10 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก 9 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวควน ตำบลดอนประดู่ หมู่3 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวัง ตำบลสมหวัง หมู่4 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา หมู่4 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบ่อ ตำบลท่ามะเดื่อ หมู่6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองธง ตำบลหนองธง หมู่2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกไสยวน ตำบลพนมวังก์ หมู่3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพานข่อย ตำบลนาขยาด หมู่7 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะทัง ตำบลหานโพธิ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนโหนด ตำบลตะแพน 147 หมู่1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว 177 ถ.ควนมะพร้าว หมู่1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลามะปราง ตำบลเขายา 76 หมู่1 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาตำเสา ตำบลชะมวง หมู่3 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำกะ ตำบลชุมพล หมู่5 ต.ชุมพล อ.กิ่งศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำใน ตำบลบ้านนา จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำ ตำบลร่มเมือง หมู่9 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน ถ.เพชรเกษม หมู่7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลอน ตำบลโคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี หมู่6 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพูด ตำบลคลองเฉลิม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังดาน ตำบลนาขยาด หมู่2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังกิ่ง ตำบลสมหวัง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ หมู่8 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเกิด ตำบลฝาละมี หมู่4 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี หมู่1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี หมู่9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบอนต่ำ หมู่1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี หมู่11 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากประ ตำบลลำปำ ถ.ปากประ หมู่8 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ หมู่1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า 209 จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี หมู่5 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ ถ.ไชยบุรี หมู่8 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี หมู่8 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแก้วใต้ ตำบลจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทราย ตำบลบ้านพร้าว จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ หมู่1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหยา ตำบลควนขนุน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ หมู่5 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม หมู่4 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด ถ.เพชรเกษม หมู่1 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน หมู่8 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย หมู่7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี หมู่4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน หมู่3 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ หมู่4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าควาย ตำบลโคกม่วง หมู่5 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้าม ม.8 ตำบลตะแพน หมู่8 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว หมู่6 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเชียด ตำบลคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา หมู่7 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด หมู่9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว 248 จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นสน ตำบลโคกสัก ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด หมู่2 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี 6 หมู่3 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ หมู่8 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะรัด ตำบลชะรัด หมู่5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก หมู่2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจันนา ตำบลดอนทราย หมู่8 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคู ตำบลคลองเฉลิม หมู่4 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนอินนอโม ตำบลตะโหมด หมู่7 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนหมอทอง ตำบลโคกม่วง จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี หมู่2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนถบ ตำบลพญาขัน หมู่4 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย หมู่7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนคำทอง หมู่6 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเล้าเป็ด ตำบลคลองใหญ่ 142 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย หมู่6 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด หมู่5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขุด ตำบลหานโพธิ์ หมู่8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ หมู่1 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองใหญ่ ตำบลเกาะเต่า 135 จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขัน ตำบลชุมพล หมู่4 ต.ชุมพล อ.กิ่งศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด หมู่1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกงหราใหม่ ตำบลกงหรา หมู่3 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไพ ตำบลท่าแค ถ.เพชรเกษม หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรพอน ตำบลดอนประดู่ หมู่9 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในนิคมฯ ตำบลลานข่อย จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี หมู่7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล๊ะบ้า ตำบลคลองใหญ่ หมู่4 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง