ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาขาว หมู่7 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลหนองช้างแล่น หมู่2 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมอ ตำบลนาวง หมู่1 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลเขากอบ หมู่8 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุจูด ตำบลบางดี หมู่3 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวง ตำบลบางกุ้ง หมู่2 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์โทน ตำบลนาวง หมู่6 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหนือคลอง ตำบลบางกุ้ง หมู่5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยนาง หมู่2 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองช้างแล่น หมู่3 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังคีรี หมู่2 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำภูรา หมู่1 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากคม ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากแจ่ม หมู่3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางดี หมู่5 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งต่อ หมู่7 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่างิ้ว หมู่7 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในเตา หมู่1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาปูน หมู่2 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขากอบ หมู่4 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สถานพยาบาลเอกชนห้วยยอด 341 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด 17 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สถานีอนามัยในเตา ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยบ้านบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
สถานีอนามัยตำบลหนองช้านแล่ง ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยตำบลท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยเขาปูน ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยตำบลเขากอบ ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยตำบลเขาขาว ถ.เพชรเกษม ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยตำบลวังคีรี ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
สถานีอนามัยตำบลบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
สถานีอนามัยตำบลทุ่งต่อ ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยบ้านนาวง ถ.เพชรเกษม ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
สถานีอนามัยบ้านเหนือคลอง ถ.เพชรเกษม ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์โทน ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
สถานีอนามัยตำบลปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
สถานีอนามัยตำบลปากคม ถ.ยุทธศาสตร์ ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สถานีอนามัยตำบลลำภูรา ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงพยาบาลห้วยยอด ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงพยาบาลเอกชนห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง