ค้นพบจำนวน 356 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกรวด 161 หมู่6 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกรวด ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าเขา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองพี่น้อง หมู่2 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง หมู่2 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่างทอง หมู่3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองแพรก หมู่1 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านยาว ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางชนะ 40/1 หมู่3 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางชนะ 12 หมู่2 ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกุ้ง 24 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเรือ 6/11 หมู่1 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเคย ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองน้อย 118/1 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกรูด 159 หมู่3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกรูด 120 หมู่1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง หมู่1 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 308 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพนม หมู่1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 หมู่3 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุนทรนิวาส ตำบลวัดประดู่ 1/3 ถ.วัตตจารีราษฎร์ หมู่3 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนป่าพัฒนา หมู่5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ย่านมะปราง ตำบลย่านยาว ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากแพรก ตำบลไชยคราม 1 หมู่3 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดริ้น 126 หมู่6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหมากล่าง ถ.สายห้วยด่าน-หัวหมากบน หมู่5 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยใหญ่ 92/1 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่อม ตำบลไม้เรียง 145 หมู่5 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกคลองศิลา หมู่9 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสัมปัง ตำบลคลองพา หมู่6 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีไชยคราม จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังไทร ต.ป่าร่อน 115 หมู่1 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางอุง หมู่2 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุกะแซง ตำบลบ้านส้อง ถ.จินดาพล ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากน้ำท่าทอง 208 หมู่1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากน้ำ ตำบลพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากกิ่ว ตำบลวัง หมู่3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน หมู่5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายเส ตำบลคลองเส 2 หมู่3 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประสงค์ หมู่5 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางรูป ตำบลสินเจริญ หมู่4 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางกำยาน ตำบลสินเจริญ หมู่2 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเหรียง ตำบลสินเจริญ หมู่7 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา ถ.ชาวนาอุทิศ หมู่5 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไท ตำบลคลองพา หมู่7 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับใหม่ ตำบลอรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องนายปาน 81 หมู่5 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตัวอย่าง ตำบลท่าอุแท 102 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพลี หมู่7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน หมู่4 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนกลิ้ง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองรอก ตำบลประสงค์ หมู่15 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองใส ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองโสด ตำบลประสงค์ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกันหลา ตำบลสินปุน หมู่2 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกงตาก 111 หมู่4 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน หมู่5 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวัดประดู่ 66 ถ.ท่าโรงช้าง หมู่6 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใน ตำบลปากแพรก 92/2 หมู่1 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแพรกกลางตำบลคลองเส 18 หมู่5 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหนือคลอง ตำบลบ้านส้อง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน หมู่8 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะน้อย ตำบลบางสวรรค์ หมู่1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก ถ.มิตรภาพ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแตน ตำบลตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะเต่า ตำบลเกาะพะงัน 21/6 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางสาน ตำบลพนม หมู่4 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง ตำบลขุนทะเล 79 ซ.ขุนทะเล หมู่1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าทอง ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับเก่า ตำบลอรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอรัญคามวารี หมู่1 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวเตย หมู่2 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไทร หมู่1 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมอทอง หมู่3 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีวิชัย หมู่1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัง หมู่1 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลีเล็ด หมู่3 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลิปะน้อย หมู่1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะลวน หมู่4 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะขามเตี้ย 218/4 หมู่5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุมเรียง หมู่3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุนพิน หมู่3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพะแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพ่วงพรหมคร หมู่5 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพลูเถื่อน ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพลายวาส 21 หมู่2 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรุพี หมู่4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรุไทย จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าร่อน 1/4 หมู่3 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากหมาก หมู่2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากฉลุย ถ.ควนรา ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าเว หมู่3 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประสงค์ หมู่2 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านทำเนียบ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใต้ หมู่1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางสวรรค์ หมู่3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางมะเดื่อ หมู่3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง