ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว 1/7 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่าหนิก หมู่7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพารา 33/1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเทา หมู่2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) 139/2 หมู่4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมชั่น 103/3 ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะนาคา 20 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาคู ถ.ในยาง-สาคู หมู่1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุนทร 179/3 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราไวย์ 32 หมู่2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรัษฎา 18/1 หมู่1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าคลอก หมู่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะรน 330 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะทู้ 59/3 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกมลา 88/1 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ขาว หมู่2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชิงทะเล 45 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต 2 หมู่8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดภูเก็ต 11 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวิชิต ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา 17/58 ซ.พัชนี-บางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 18,20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลสิริโรจน์ 44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา 2 VACHIRA EXPRESS ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 234 ถ.เทพกระษัตรี หมู่3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 51/149 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต 267/1 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สถานีอนามัยบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลสาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีอนามัยตำบลกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
สถานีอนามัยตำบลกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
สถานีอนามัยตำบลรัษฎา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีอนามัยบ้านแหลมชั่น ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีอนามัยตำบลกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
สถานีอนามัยวิชิต (ชั่วคราว) อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีอนามัยตำบลราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงพยาบาลถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลสิริโรจน์ 2 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลป่าตอง ถ.ไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง